การแสดงผลเพื่อผู้ใช้

การออกแบบเว็บในหลายๆ ปีที่ผ่านมา มุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลในลักษณะข้อความ และหรือภาพประกอบ แต่ในปัจจุบัน “สารสนเทศ” มีความสำคัญมากกว่า “ข้อมูล/ภาพ” ที่ต้องมาประมวลผลเอง ดังนั้นผู้พัฒนาเว็บ ควรตระหนักและปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอ “ข้อมูล/ภาพ” มากกว่าเดิม โดยหากสามารถแปลงเป็น “สารสนเทศ” ได้ ก็จะยิ่งสามารถสร้างความประทับใจได้มากกว่า “ข้อมูล/ภาพ” อย่างเดิมๆ

ตัวอย่างที่อยากแนะนำก็คือ เว็บไซต์ คลังข้อมูลงานวิจัยไทย ที่เป็นความร่วมมือของหน่วยงานให้ทุนวิจัยและนโยบายของประเทศไทย โดยหน้าแรกจะปรากฏ “สารสนเทศ” ในภาพสรุปจำนวนข้อมูลทั้งหมดและจำแนกตามหน่วยงาน 5 ลำดับแรก จำนวนข้อมูลจำแนกตามปี และภูมิภาคในลักษณะแผนภาพรูปแบบต่างๆ ดังนี้

tnrr00001

Continue reading

Number of View :13
Posted in Digital Collection, Research | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ชื่อโฟลเดอร์/ชื่อแฟ้มเอกสารภาษาไทย … หลีกเลี่ยงดีไหม

หลายๆ ท่านยังตั้งชื่อโฟลเดอร์/ชื่อแฟ้มเอกสารเป็นภาษาไทย เหตุผลหนึ่งก็คือ ยังไม่ทราบว่า “ปัญหาคืออะไร” จริงๆ แล้วปัญหาจากการใช้ภาษาไทยกับชื่อโฟลเดอร์ ชื่อแฟ้มเอกสารมีหลายอย่าง ปัญหาหนึ่งที่อาจจะต้องใช้เวลาจึงจะพบว่า “เป็นปัญหา” คือ การสำเนาข้อมูล (Data Backup) ไม่ว่าจะเป็นการสำเนาด้วยการเขียนในแผ่น CD/DVD หรืออุปกรณ์จัดเก็บใดๆ รวมทั้งการกู้คืน (Recovery)

ดังภาพจะเป็นตัวอย่างการแจ้งปัญหาจากการสำเนาด้วยการเขียนในแผ่น CD/DVD จะพบว่า “โปรแกรมฟ้องว่าชื่อโฟลเดอร์ชื่อแฟ้มเอกสารยาวกว่าที่ระบบรองรับ” เพราะโปรแกรมจะแปลง “อักขระภาษาไทย” เป็นสายอักขระที่ผ่านการเข้ารหัส นั่นเอง

ปัญหาการตั้งชื่อโฟลเดอร์ภาษาไทย

ดังนั้น ควรปรับเปลี่ยน “แนวปฏิบัติการตั้งชื่อโฟลเดอร์ ชื่อแฟ้มเอกสาร” ดีกว่านะครับ ดังรายละเอียดการบริหารจัดการแฟ้มเอกสารดิจิทัล

Number of View :11
Posted in Digital Media, ICT | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

การปฏิรูปการศึกษาไทย ตอนที่ 2

การปฏิรูปการศึกษาไทย ตอนที่ 2 การปฏิรูป 5 ด้าน โดย ชมรมสภาปฏิรูป การศึกษาไทย

Number of View :44
Posted in Education | Tagged , | Leave a comment

การปฏิรูปการศึกษาไทย ตอนที่ 1

การปฏิรูปการศึกษาไทย ตอนที่ 1 หลักการปฏิรูปการศึกษา โดย ชมรมสภาปฏิรูป การศึกษาไทย

 

Number of View :40
Posted in Education | Tagged , | Leave a comment

The Global Competitiveness Report 2014–2015

The Global Competitiveness Report 2014–2015 โดย Klaus Schwab, World Economic Forum

Screen Shot 2557-09-11 at 13.53.01

Number of View :51
Posted in สถิติน่ารู้ | Tagged , , , | Leave a comment

การพัฒนาคลังเอกสารสถาบัน ประเด็นระบบเปิด/ระบบเปิด

การพัฒนาคลังเอกสารสถาบัน หรือ IR – Institutional Repository ของสถาบันต่างๆ ในประเทศไทย  ณ วันนี้ …​โดยส่วนตัวต้องบอกว่า มีประเด็นน่าสนใจและควรศึกษารวมทั้งปรับปรุงการดำเนินการหลายเรื่อง ดังนี้

IR ไม่ใช่ DSpace

เมื่อพูดถึง IR สิ่งที่แรกที่ตามมาก็คือ DSpace เหมือนกับว่าเป็น “ความเชื่อตามๆ กันมาแล้วว่าการพัฒนา IR ต้องเริ่มต้นที่ DSpace”

อันนี้ถือว่าน่าสนใจมาก เพราะเป็นการตั้งต้นดำเนินการพัฒนาระบบใดๆ บนความเชื่อความคิดว่าต้องเริ่มต้นด้วยโปรแกรมนี้ …​ ทั้งๆ เมื่อทำไปสักพัก หลายองค์กร ก็จบด้วย “ติดตั้งยากจัง” หรือ “ไม่เห็นจะรองรับกับลักษณะองค์กร” หรือจบด้วย “โห ปรับแต่งยากมาก ทำไม่ไหวแล้ว” …. ไม่รวมปัญหาด้านเทคนิคเช่น ค้นด้วยภาษาไทยได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ปัญหาการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน

การพัฒนา IR จึงไม่ควรเอา Software มาเป็นตัวตั้ง แต่น่าจะเริ่มต้นจาก “กระบวนการทำ IR” คืออะไร  ทำอย่างไร มากกว่าครับ

Continue reading

Number of View :104
Posted in Digital Collection, Institutional Repository, Library | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

กระแสการออกแบบพัฒนาเว็บ
เพื่อผู้ใช้ห้องสมุดยุคดิจิทัล

กระแสการออกแบบพัฒนาเว็บ
เพื่อผู้ใช้ห้องสมุดยุคดิจิทัล โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

 

Number of View :117
Posted in ICT, Library, Web 2.0, Web Technology | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหน่วยงานส่งเสริมวิชาการของมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการ สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า และวิจัย พัฒนามาจากห้องอ่านหนังสือ ซึ่งเปิดบริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 โดยใช้ห้องเลขที่ 203 ในอาคารเรียนของวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน ต่อมาในปี พ.ศ. 2499 ห้องสมุดได้ย้ายมาอยู่อาคารอำนวยการ โดยได้ใช้ห้องชั้นล่างของอาคารเป็นที่ปฏิบัติงานจนถึงปี พ.ศ. 2503 วิทยาลัยได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่เสร็จเรียบร้อย ห้องสมุดได้ย้ายอีกครั้งมาอยู่ในห้องโถงชั้นล่างของอาคารเรียนซีกหนึ่ง จนกระทั่งปี พ.ศ. 2516 วิทยาลัยได้งบประมาณก่อสร้างอาคารหอสมุดเป็นเอกเทศ มีลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น และเปิดใช้เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2516 เมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการเปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน และมหาวิทยาลัยบูรพา ตามลำดับนั้น ในปีงบประมาณ 2536-2539 สำนักหอสมุดได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารสำนักหอสมุดหลังใหม่สูง 7 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 11,500 ตารางเมตร และได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “อาคารเทพรัตนราชสุดา” และเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2538

Continue reading

Number of View :68
Posted in Library, แหล่งเรียนรู้ | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

สำนักห้องสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถือกำเนิดมาพร้อมๆ กับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2486 โดยในระยะแรกได้รับการช่วยเหลือจากต่างประเทศ และในปี พ.ศ. 2491 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้แนะนำให้รวมห้องสมุดของมหาวิทยาลัยซึ่งในขณะนั้นมีฐานะเป็นกรมหนึ่งของกระทรวงเกษตรและห้องสมุดของกรมเกษตรเข้าด้วยกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

Number of View :55
Posted in Library, แหล่งเรียนรู้ | Tagged , , , , , , , | Comments Off

บ้าน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์

ด้วย ม.ล. รองฤทธิ์ ปราโมช ซึ่งเป็นทายาทและเจ้าของบ้าน ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ มีความตั้งใจสูงสุดที่จะรักษาบ้าน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ไว้เพื่ออนุรักษ์ให้เป็นมรดกสู่คนรุ่นหลังโดยมีความประสงค์ให้ใช้พื้นที่กว่า 5 ไร่พร้อมด้วยองค์ประกอบอันสวยงามของบ้านทรงไทยอายุกว่า 200ปี เปิดเพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน รวมไปถึงผู้ที่สนใจที่จะใช้พื้นที่ของบ้านนี้จัดงาน พิธีการ หรืองานมงคลต่างๆนอกเหนือไปจากที่ทางบ้านได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชม รายได้ต่างๆจะนำไปใช้ในการดูแล ซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆของบ้านและรายได้อีกส่วนหนึ่งก็จะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆที่จะมีประโยชน์ต่อสังคมและต่อเยาวชนคนรุ่นหลัง ตามความตั้งใจและตามความประสงค์ของท่าน พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ที่มีต่อทายาทในคราวที่ท่านยังมีชีวิตอยู่

Continue reading

Number of View :60
Posted in Library, แหล่งเรียนรู้ | Tagged , , , , | Leave a comment