ตัวการ์ตูนง่ายๆ ด้วย Bitstrips

ตัวการ์ตูนง่ายๆ ด้วย https://www.bitstrips.com/create/comic/

newcartoon

Number of View :18
Share
Posted in Education, Educational Material | Tagged , | Leave a comment

หนังสือ 3มิติง่ายๆ ด้วย ZooBurst

ZooBurst is a digital storytelling tool that lets anyone easily create his or her own 3D pop-up books.

3dpopbook

Number of View :15
Share
Posted in Education, Educational Material | Tagged , , , | Leave a comment

The Zimmer Twins

สนุกกับเครื่องมือสร้าง Animation Movie ง่ายๆ ด้วย The Zimmer Twins กันนะครับ แต่ก็น่าเสียดายที่ยังไม่รองรับภาษาไทย … และยังแชร์ไปยังสื่ออื่นๆ ไม่ได้

movie-builder

Number of View :18
Share
Posted in Education, Educational Material | Tagged , , , | Leave a comment

ตัวอย่าง Interactive Chart ที่น่าสนใจ

ตัวอย่าง Interactive Chart ที่น่าสนใจ ที่นำเสนอในประเด็น What the World eats

chart-eat

Number of View :23
Share
Posted in Visualization, สุขภาพ | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

การกำหนดค่า Default Font ของ Microsoft Word 2010

การกำหนดค่า Default Font ของ Microsoft Word 2010 โดยใช้ Font : TH Sarabun NEW

จากรูป จะเห็นได้ว่า เริ่มต้น โปรแกรมของเรา ไม่ได้ตั้งค่า Default Font ให้เป็น TH Sarabun NEW แต่แรก
20150128-nstdastyle2-01

Continue reading

Number of View :34
Share
Posted in Digital Media, Font, Microsoft Office, แหล่งเรียนรู้ | Tagged , , , , | Leave a comment

โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ

ตลอดระยะเวลากว่ายี่สิบปีที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้แก่กลุ่มหน่วยงานร่วมเสนอโครงการ ในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาจัดระบบการศึกษาในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ในการดำเนินโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยทรงเป็นองค์ประธานกรรมการโครงการฯ ด้วยพระองค์เอง หนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการภายใต้โครงการฯ คือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพดีขึ้น ให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนที่อยู่ในชนบทห่างไกล ที่มักประสบปัญหาขาดแคลนครูผู้สอน รวมถึงผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ อาทิ ผู้พิการ ผู้ต้องขัง เด็กป่วยในโรงพยาบาล ฯลฯ

ตัวอย่างของโครงการที่ได้ดำเนินการและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี คือโครงการระบบศึกษาทางไกลที่มีชื่อเรียกว่า eDLTV (หรือ electronic Distance Learning Television) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นำเนื้อหาของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television) มาใส่ในระบบศึกษาทางไกลนี้ ซึ่งทำให้เด็กในชนบทห่างไกล หรือเด็กที่เรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนครู หรือครูจบการศึกษาไม่ตรงกับรายวิชาที่สอน ได้มีโอกาสเรียนผ่านจอทีวี หรือจอคอมพิวเตอร์ ระบบนี้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในระดับสูง โดยมีผู้ใช้งานแบบออนไลน์มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ ครั้งต่อเดือน ซึ่งสามารถเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ http://edltv.thai.net/ และมีการใช้แบบออฟไลน์โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๕ แห่ง สำเนาระบบ eDLTV ให้โรงเรียนประถมขนาดเล็กกว่า ๑๕,๐๐๐ โรงเรียน

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจะทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สวทช. ได้จัดทำโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวโรกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่มีสื่อสาระความรู้อยู่ก่อนแล้ว โดยกำหนดกรอบเวลาการทำงานไว้สองปี สิ้นปีแรกจะต้องได้ระบบที่เรียกว่า “คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด : Repository for Open Educational Resources” ขึ้นมาอันจะช่วยคุณครูและโรงเรียนต่างๆ ให้สืบค้นสื่อ ทรัพยากรการศึกษาที่สร้างสรรค์และเผยแพร่ด้วยสัญญาอนุญาตแบบเปิดที่พร้อมให้นำสื่อดังกล่าวไปใช้งาน สร้างสรรค์บทเรียนได้โดยไม่มีผลกระทบทางทรัพย์สินทางปัญญา และในปีต่อมาจึงจะเปิดใช้ระบบการเรียนรู้แบบ MOOC หรือ Massive Open Online Course อันเป็นระบบการเรียนรู้แบบเปิดที่รองรับผู้เรียนได้พร้อมๆ กันจำนวนมาก

Ong_Work-Recovered new create

Continue reading

Number of View :32
Share
Posted in e-Learning, Education | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่มีการปรับเปลี่ยนแปลงภายในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เล่มนี้ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าประสงค์ ผลผลิต จุดมุ่งหมาย จุดเน้น การดำเนินงาน กลยุทธ์ และปัจจัยสู่ความสำเร็จ เพื่อให้สำนักในส่นกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ยึดเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไปพร้อมกันต่อไป

edu2558

Number of View :75
Share
Posted in Education | Tagged , , | Leave a comment

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

“๕ นโยบายทั่วไป ๗ นโยบายเฉพาะ และ ๑๐ นโยบายเร่งด่วน”

๕ นโยบายทั่วไป

๑. การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา จะต้องยึดหลักการมีส่วนร่วม การกระจายอำนาจ และความต้องการของทุกภาคส่วนในสังคม มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งเป็นไปตามกระบวนการของสภาปฏิรูปแห่งชาติและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การดำเนินงานเป็นที่ยอมรับและเกิดความมั่นคงยั่งยืนในระบบการศึกษาของไทย
๒. การสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย จะต้องให้ความสำคัญกับการสร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยการน้อมนำแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ได้โดยสะดวก และสามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียม
๓. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา จะต้องให้ความสำคัญกับการยกระดับความรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปลูกฝังคุณธรรม การสร้างวินัย ปลูกฝังอุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การมีจิตสาธารณะ ความตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด อุดมการณ์ และความเชื่อ รวมทั้งรู้คุณค่าและสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงามของไทย
๔. การส่งเสริมและยกสถานะของครูซึ่งเป็นบุคลากรหลักในระบบการศึกษา จะต้องให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงในสังคม เป็นบุคลากรที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม มีภูมิความรู้และทักษะในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ตลอดจนมีฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบัน
๕. การบริหารและการปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับ จะต้องให้ความสำคัญกับการบูรณาการการปฏิบัติของทุกหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสานสอดคล้องกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น ตลอดจนให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานด้านการศึกษาที่ถูกต้อง รวดเร็ว และตรงกับความต้องการของสังคม

Continue reading

Number of View :65
Share
Posted in Education | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่…) พ.ศ. …

ปัจจุบันกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยี (Technological Protection Measures) และการให้ความคุ้มครองข้อมูลบริหารสิทธิ (Rights Management Information) จึงมีการร่างพระราชบัญญัตินี้ออกมาเพื่อรองรับในกรณีที่มีการนำข้อมูลบริหารสิทธิและมาตรการทางเทคโนโลยีนั้นมาใช้ในการคุ้มครองงานที่มีลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง นอกจากนั้น ได้มีการกำหนดข้อยกเว้นการกระทำละเมิดลิขสิทธิ์กรณีการจำหน่วยต้นฉบับหรือสำเนางานอันมีลิขสิทธิ์ ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดงกรณีการทำซ้ำที่จำเป็นในระบบคอมพิวเตอร์ และกรณีที่ผู้ให้บริการซึ่งมิใช้ผู้ควบคุมริเริ่ม หรือสั่งการให้มีการละมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ รวมทั้งกำหนดให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้กระทำผิดต้องจ่ายค่าเสียหายเพิ่มขึ้น ตลอดจนมีอำนาจสั่งริบหรือทำลายสิ่งที่ใช้ในการกระทำความผิด หรือสิ่งที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงซึ่งได้ทำขึ้นหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่…) พ.ศ. … ที่ สนช. เห็นชอบ

Number of View :75
Share
Posted in Law | Tagged , , , | Leave a comment

สถิติน่าสนใจเกี่ยวกับ Spam & Malware

สถิติน่าสนใจเกี่ยวกับ Spam & Malware โดย http://www.av-test.org/

spam

Number of View :199
Share
Posted in ICT, Virus / Spam | Tagged , , , , | Leave a comment