จรรยาบรรณบรรณารักษ์ พุทธศักราช 2552

จรรยาบรรณบรรณารักษ์ พุทธศักราช 2552
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          ห้องสมุดเป็นสถาบันที่มีเกียรติ  เป็นบริการความรู้ที่เป็นคุณแก่สังคม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาห้องสมุด เพื่อสร้างความมั่งคงแก่สถาบันห้องสมุด และเพื่อให้สถาบันห้องสมุดเป็นที่เชื่อถือและยอมรับของประชาชน สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เห็นสมควรกำหนดจรรยาบรรณสำหรับบรรณารักษ์ และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดทุกตำแหน่งไว้ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1
จรรยาบรรณต่อผู้ใช้

 • ต้องคำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้ใช้ก่อนอื่น
 • ต้องใช้วิชาชีพให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้อย่างเต็มความสามารถ
 • ต้องใช้ความเสมอภาคแก่ผู้ใช้โดยไม่คำนึงถึงฐานะ เชื่อชาติ ศาสนา สังคม

หมวดที่ 2
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

 • ต้องประพฤติตนอันเป็นการเชิดชูเกียรติศักดิ์ในวิชาชีพ
 • ต้องศึกษา แสวงหาความรู้ตามมาตรฐาน และพัฒนาตามนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในวิชาชีพ
 • ต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานต่อวิชาชีพ
 • ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

หมวดที่ 3
จรรยาบรรณต่อเพื่อนร่วมงาน

 • ต้องมีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อผู้ร่วมงานและผู้ร่วมวิชาชีพ
 • ต้องเคารพและยอมรับมติของที่ประชุม
 • ต้องรักษา แสวงหามิตรภาพและเครือข่ายระหว่างผู้ร่วมงานและผู้ร่วมวิชาชีพ
 • ต้องยึดมั่นในคุณธรรมและพรหมวิหารในการปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และผู้ร่วมวิชาชีพ

หมวดที่ 4
จรรยาบรรณต่อสถาบัน

 • ต้องรักษาประโยชน์และชื่อเสียงของสถาบันที่สังกัด
 • ต้องร่วมมือและปฏิบัติงานตามนโยบายที่สังกัด เพื่อธำรงชื่อเสียงและเกียรติภูมิ
 • ต้องรักษาชื่อและทรัพยากรของสถาบัน ไม่พึงแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือหมู่คณะโดยมิชอบ

หมวดที่ 5
จรรยาบรรณต่อสังคม

 • ต้องเป็นผู้นำสังคมอย่างเข้มแข็ง
 • ต้องอุทิศตนให้ประโยชน์ต่อสังคมด้วยการใช้วิชาชีพโดยสุจริต
 • ต้องผดุงรักษาไว้ซึ่งเสถียรภาพและความมั่งคงต่อสังคม
Number of View :63
Share
Posted in Library | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

การลดขนาดและความละเอียดของภาพด้วย Preview ของ MAC

มีคำถาม “ต้องการลดขนาดและความละเอียดของภาพหลายๆ ภาพพร้อมกันบนเครื่องแมค” ต้องทำอย่างไร … ตามนี้เลยครับผม

1) คัดลอกภาพที่ต้องการไว้ในโฟลเดอร์เฉพาะ เช่น images

Screen Shot 2558-11-05 at 12.38.55

2) เปิดโฟลเดอร์ที่เก็บภาพ แล้วเลือกภาพทั้งหมด จากนั้นเปิดด้วย Preview

Screen Shot 2558-11-05 at 12.40.11 Continue reading

Number of View :69
Share
Posted in Image & Graphics, Mac OS | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

เลื่อนหน้า ถอยกลับ ปรับอีกนิดก็ได้ใจแล้ว

ค่อนข้างจะไม่สนุกกับเว็บ/ระบบงานหลายระบบที่ทำส่วนควบคุมการเลื่อนดูเนื้อหาแบบตัวเลขลักษณะนี้

Screen Shot 2558-11-04 at 08.06.11

เพราะเมื่อผลลัพธ์มีจำนวนมาก จะเสียเวลามากที่จะต้องเลื่อนไปทีละหน้า กว่าจะถึงหน้าที่ต้องการ เสนอให้ปรับปรุงเป็นระบบระบุเลขหน้าด้วยนะครับ ดังนี้

Screen Shot 2558-11-04 at 08.05.33

ซึ่งจะเห็นว่านอกจากมีปุ่มเดินหน้า ถอยกลับ ยังมีช่องให้พิมพ์เลขหน้าที่ต้องการแล้วกดปุ่ม Enter เพื่อไปยังหน้าที่ระบุได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ฝากเป็นกรณีเรียนรู้กันครับ

Number of View :49
Share
Posted in Web Technology | Tagged , , , , , , | Leave a comment

สีไทยโทน

ชื่อสีไทยกว่า 150 สี พร้อมค่าสี CMYK ของสีไทยโทน

11057981_1277824288913891_4943836240982945672_n

Number of View :181
Share
Posted in Image & Graphics | Tagged , , , | Leave a comment

ความเห็นการปรับปรุงระบบของ TCI

คุณชาตรี วงศ์แก้ว  นักวิจัยจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย – TCI: Thailand Citation Index ได้ติดต่อมาเพื่อขอความรู้ในประเด็นแนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบเว็บและฐานข้อมูลของ TCI

ประเด็นหลักๆ คือศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ได้ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยมาครบ 10 ปี รวมทั้งกำลังดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารอาเซียน แต่การทำงานของระบบโดยเฉพาะการนำเข้าข้อมูลยังเป็นระบบพิมพ์มือ ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนของศูนย์ฯ ต้องการให้มีการปรับปรุงกระบวนการนำเข้า

การทำงานของฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยและอาเซียน

 • หน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นกองบรรณาธิการวารสารในประเทศไทย ส่งข้อมูลวารสาร เช่น ชื่อวารสาร สาขาที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ สังกัด กองบรรณาธิการ ISSN ข้อมูลและรูปแบบการเผยแพร่ ให้ TCI เพื่อทีมงานของ TCI นำไปป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ
 • ทุกรอบการเผยแพร่วารสาร กองบรรณาธิการ จะต้องส่งวารสารจะเป็นรูปแบบตัวเล่ม หรือรูปแบบสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได ให้ทีมงาน TCI และทีมงาน TCI จะดำเนินการ
  • ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ “บทความ” ในวารสาร เข้าสู่ระบบ เช่น ชื่อบทความ ผู้แต่ง สังกัด บทคัดย่อ
  • ป้อนข้อมูลการอ้างอิงของบทความ ในวารสารเข้าสู่ระบบ
 • เมื่อข้อมูลวารสาร ข้อมูลบทความ และข้อมูลการอ้างอิงได้ถูกป้อนข้อมูลระบบ ทีมงานจะดำเนินการนำข้อมูลการอ้างอิงไปเปรียบเทียบกับข้อมูลบทความที่มีอยู่ในระบบ เพื่อหาว่าบทความใดถูกอ้างอิงผ่านบทความใด จำนวนกี่ครั้ง

ทั้งนี้การทำงานเกือบทุกขั้นตอนเป็นการทำงานแบบป้อนมือ และประมวลผลแบบมือ ประเด็นที่ต้องการมาปรึกษาคือ มีแนวทางปรับปรุงกระบวนการได้อย่างไร และต้องดำเนินการประการใดเพิ่มเติมเพื่อบริการผู้ใช้ให้มากขึ้นหลักการของสาขาบรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์

Continue reading

Number of View :126
Share
Posted in Bibliometric, Library, Reference Manager | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ปรับ layout การแสดงผลเขตข้อมูลใน Drupal เว็บไซต์ด้วย module “Panels”

การปรับตำแหน่งการแสดงผลของเขตข้อมูล (field) บนหน้าเว็บไซต์ Drupal สามารถทำได้โดยเลือกใช้ module ที่เกี่ยวข้องมาติดตั้งเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความสามารถในส่วนดังกล่าว module หนึ่งที่ใช้งานได้ง่ายก็คือ Panels ซึ่งในส่วนของการจัดปรับตำแหน่งเขตข้อมูลนั้น สามารถใช้การ Drag and Drop เพื่อจัดวางเปลี่ยนตำแหน่งเขตข้อมูล ทำให้ง่ายและได้สะดวกในการปรับแต่ง

20151016-drupal-panel-01

Continue reading

Number of View :111
Share
Posted in Library | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

สร้างเว็บไซต์เพื่อบริหารจัดการการประชุมและสัมมนาด้วย Drupal COD project

หากหน่วยงานหรือองค์กรใด มีการจัดประชุมและสัมมนา และต้องการสร้างเว็บไซต์เพื่อบริหารจัดการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วม และยังไม่มีระบบเว็บไซต์รองรับตรงจุดนี้ อาจจะลองพิจารณาระบบเว็บไซต์ซึ่งพัฒนาด้วย Drupal เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งาน สามารถเข้าศึกษาได้ที่ Drupal project ที่มีชื่อว่า Conference Organizing Distribution (COD) โดยจะมีไฟล์ชุดของระบบ (package) ให้ดาวน์โหลดนำมาติดตั้งใช้งานที่เครื่องแม่ข่ายขององค์กร (Apache + Php + mySql) ซึ่งจะมีเวอร์ชันให้เลือกดาวน์โหลดได้ 2 แบบ ซึ่งแตกต่างกันในส่วนของการพัฒนาขึ้นบนฐานของ Drupal เวอร์ชัน 6 และ 7
Continue reading

Number of View :128
Share
Posted in Library | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

การปรับแก้ไขเขตข้อมูลการลงรายการของ OpenBiblio รุ่น myLib

โปรแกรม OpenBiblio ในส่วนของการลงรายการทรัพยากร สามารถปรับแก้ไขเขตข้อมูลการลงรายการ โดยสามารถเข้าไปแก้ไขไฟล์ ./catalog/biblio_fields.php ดังนี้

1. ยกเลิกหรือเพิ่ม การบังคับใส่ข้อมูล ในเขตข้อมูลที่ต้องการ

ให้หาบรรทัดของโปรแกรมในไฟล์ซึ่งจะเป็นลักษณะดังนี้

[php-open-tag]printUsmarcInputText(245,"a",TRUE,$postVars,$pageErrors,$marcTags, $marcSubflds, FALSE,OBIB_TEXT_CNTRL);[php-close-tag]

จากตัวอย่างนี้ เป็นการแสดงผลช่องป้อนข้อมูลของเขตข้อมูลรายการของ “ชื่อเรื่อง” ซึ่งก็คือ รหัส MARC ที่ 245 ระบุเขตข้อมูลย่อย (subfield) “a” และส่วนค่าถัดไป “TRUE” ที่ติดกันซึ่งอยู่หลังเครื่องหมาย “,” ค่าที่ระบุเป็นไปได้ คือ TRUE หรือ FALSE มีความหมาย ดังนี้

 • หากระบุค่าเป็น TRUE จะหมายถึงการระบุให้เขตข้อมูลเป็น required หรือ mandatory ที่บังคับให้ใส่ ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเขตข้อมูลนั้นๆ จะมีเครื่องหมายดอกจัน * (asterisk) แสดงอยู่ในหน้าจอการลงรายการ
 • หากระบุค่าเป็น FALSE เป็นการไม่บังคับใส่ข้อมูลในเขตข้อมูลนั้นๆ

Continue reading

Number of View :107
Share
Posted in Library | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Understanding The World Today

Understanding The World Today เป็นแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจมากแหล่งหนึ่งบนโลกอินเทอร์เน็ต ที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ “โลก” เราไว้อย่างหลากหลายประเด็น

Screen Shot 2558-08-21 at 10.17.52

Number of View :454
Share
Posted in แหล่งเรียนรู้ | Tagged , , | Leave a comment
1 2 3 124