Digital Right Management

Number of View :25
Posted in Digital Collection, Digital Media | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ทะเบียนรายชื่อพืชในประเทศไทย เล่มที่ 1

Checklist  PAGE 1-238.inddหนังสือ “ทะเบียนรายชื่อพืชในประเทศไทย เล่มที่ 1” โดย ก่องกานดา ชยามฤต ราชันย์ ภู่มา และนันท์นภัส ภัทรหิรัญไตรสิน ของสำนักความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เล่มนี้ มีความน่าสนใจมากมาย โดยเนื้อหานำเสนอหลากหลายสาระเกี่ยวกับพืชในประเทศไทย อันประกอบด้วยพืชในกลุ่มเฟิร์น (Pteridophytes) กลุ่มพืชเมล็ดเปลือย (Gymnosperms) และกลุ่มพืชดอก (Angiosperms) เฉพาะพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (Monocotyledons) การจัดหมวดหมู่ของพืชใช้ระบบที่ทันสมัย จำแนกตามวิวัฒนาการชาติพันธุ์ (Angiosperm Phylogeny Group version III) ซึ่งความสัมพันธ์ของพืชได้จากข้อมูลการวิเคราะห์ทางโมเลกลุ นอกจากจะจัดเรียงพืชเป็นกลุ่ม ๆ แล้ว ภายใต้แต่ละกลุ่มพืช ได้จัดเรียงพืชตามวงศ์ สกุล ชนิด ตามลำดับตัวอักษรเพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการค้นหา

Number of View :24
Posted in Education, แหล่งเรียนรู้ | Tagged , , | Leave a comment

SAMR Model : การจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหว่างหลักสูตรกับเทคโนโลยี

พบข้อมูลเกี่ยวกับโมเดลการสอน SAMR จาก Facebook  ลองค้นดูมีอะไรน่าสนใจเหมือนกันนะนี่

Screen Shot 2557-10-23 at 10.02.25

Continue reading

Number of View :31
Posted in Education | Tagged , , , , | Leave a comment

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเริ่มเปิดดำเนิ­นการเมื่อ พ.ศ. 2545 โดยเป็นศูนย์รวมในการวิจัยและพัฒนาที่ครบว­งจร ด้วยงบประมาณในการลงทุนประมาณ 7 พันล้านบาท ภายใต้การบริหารและดำเนินการ ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแ­ห่งชาติ (สวทช.) ,กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีภารกิจหลักในการสร้างให้เกิดนวัตกรรม­และการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน รวมถึงการสร้างให้เกิดการพัฒนากำลังคนในด้­านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.sciencepark.or.th/

 

Number of View :22
Posted in Science and Technology | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

การสร้าง Mail Merge ด้วย LibreOffice Writer & Calc

การสร้าง Mail Merge ด้วย LibreOffice Writer & Calc

ทั้งนี้ STKS ยังได้เตรียมสื่อเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งสามารถเข้าศึกษาได้จากระบบ STKS eLearning

Number of View :108
Posted in LibreOffice | Tagged , , , , , , | Leave a comment

แหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด

แหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด Open Educational Resources (OER)  ได้รับการนิยามขึ้นในการอภิปรายขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ด้านบทเรียนแบบเปิด (Open Courseware) โดยมีความหมายรวมถึง สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ สื่องานวิจัย ในรูปแบบดิจิทัลหรือไม่ก็ตาม ที่อยู่ในสาธารณะสมบัติ (public domain) หรือได้รับการเผยแพร่ด้วยใบอนุญาตแบบเปิดที่อนุญาตให้สามารถเข้าถึง ใช้งาน ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง และเผยแพร่โดยปราศจากค่าใช้จ่าย ได้โดยบุคคลใดๆ โดยไม่มีการกำหนดข้อบังคับใดๆ โดยการอนุญาตแบบเปิดนี้อยู่ภายใต้กรอบของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้กำหนดไว้โดยอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และความเคารพต่อผู้ที่เป็นเจ้าของผลงานนั้นๆ

แหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด สามารถจำแนกได้ ดังนี้

  • หลักสูตรและเนื้อหาแบบเปิด (open courseware and content) หลักสูตรการศึกษาฟรี ( free educational courses ) Open textbooks เช่น โครงการ Open Source Textbooks Project ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย
  • ซอฟต์แวร์ในกลุ่มเปิด (open software tools) โดยเฉพาะซอฟต์แวร์เพื่อการเรียนรู้
  • วัสดุเปิด (open material) ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งรูปแบบปกติ และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
  • คลังของวัสดุการเรียน (Repositories of Learning Object) สำหรับเก็บรวบวมวัสดุการเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้น และเข้าถึงใช้งาน

20141014-oer_html_5c41a8f5

Number of View :215
Posted in Education | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons Licence: CC) เป็นสัญญาอนุญาตทางลิขสิทธิ์ประเภทหนึ่งพัฒนาโดย Hewlett Foundation study องค์กรไม่แสวงกำไรองค์กรหนึ่งที่เน้นงานด้านกฏหมาย

วัตถุประสงค์ของสัญญานี้เพื่อให้เจ้าของผลงานอันมีลิขสิทธิ์สามารถแสดงข้อความอันอำนวยความสะดวกให้สาธารณชนรู้ถึงสิทธิ์ในผลงาน และทราบว่าจะนำงานอันมีลิขสิทธ์ของตนไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยผู้ที่นำผลงานไปใช้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เช่น อ้างอิงแหล่งที่มา ไม่ใช่เพื่อการค้า ไม่ดัดแปลงต้นฉบับ เป็นต้น รายละเอียดของแต่ละสัญญาอนุญาตนั้น ขึ้นอยู่กับรุ่นของสัญญา และประกอบไปด้วยตัวเลือกจากเงื่อนไข 4 เงื่อนไข โดยได้มีการจัดทำสัญลักษณ์เงื่อนไขเป็น 4 ประเภท ซึ่งเครือข่ายครีเอทีฟคอมมอนส์ประเทศไทย (http://cc.in.th) ได้ถอดความและนำสัญลักษณ์ 4 เงื่อนไขนั้นมาอธิบายไว้ดังนี้

Continue reading

Number of View :55
Posted in Law | Tagged , , , , , | Leave a comment

ส่งออก Google Calendar เป็น Excel

ด้วยที่เป็นผู้ใช้งาน Google Calendar เป็นประจำ และต้องสรุปงานในมิติต่างๆ จึงจำเป็นต้องส่งกิจกรรมต่างๆ ออกมาในรูปแบบที่ประมวลผลได้สะดวก บริการจากเว็บ http://www.gcal2excel.com/ นับว่าเป็นบริการที่โดนใจมากมาย ด้วยความสามารถในการส่งออกกิจกรรมจาก Google Calendar ของเราออกมาในฟอร์แมต Excel พร้อมให้ประมวลผลต่อได้สะดวกยิ่งขึ้น

gcal2excel01

Continue reading

Number of View :90
Posted in Google | Tagged , , , , | Leave a comment

Paju Bookcity @ Republic of Korea

เมืองพาจู (Paju) เป็นเมืองหนึ่งในจังหวัดคยองกี (Gyeonggi) ของเกาหลีใต้ หรือ สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีระยะทางไม่ไกลจากกรุงโซลมากนัก จุดเด่นของเมืองนี้ที่น่าสนใจก็คือ เป็นเมืองที่มีการกำหนดเขตพื้นที่ให้สำนักพิมพ์ต่างๆ มารวมกัน ส่งผลให้เกิดเป็นเมืองหนังสือโดยทันที นับเป็นเมืองอุบัติใหม่ (Emerging City) เมืองหนึ่งของเกาหลีใต้

หลังจากนั้นกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการอ่าน รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม ก็เริ่มดำเนินการจัดแสดง ณ เมืองนี้ ห้างร้านต่างๆ ก็นำหนังสือ งานศิลปะมาจัดตกแต่งสถานที่ สมกับคำว่า Bookcity ดังเช่นโรงแรม Jijihyang แห่งนี้

Continue reading

Number of View :84
Posted in แหล่งเรียนรู้ | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

หนังสือแบบตัวพิมพ์ไทย

หนังสือแบบตัวพิมพ์ไทย เป็นอีกเล่มที่ใช้อ้างอิงบ่อยมาก และเป็นเล่มที่สนใจมาก โดยเฉพาะการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพิมพ์ แบบตัวพิมพ์

New Doc 281_1

หนังสือแบบตัวพิมพ์ไทย จัดทำโดยฝ่ายกลุ่มวิจัยและพัฒนาสาขาสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ มีเนื้อหาที่น่าสนใจหลากหลาย เช่น ฟอนต์ไทยที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร ข้อแนะนำในการสร้างแบบตัวพิมพ์ ข้อแนะนำในการพิมพ์เอกสาร เครื่องหมายวรรคตอน เป็นต้น

Number of View :94
Posted in ICT | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment