การสร้าง Mail Merge ด้วย LibreOffice Writer & Calc

การสร้าง Mail Merge ด้วย LibreOffice Writer & Calc

ทั้งนี้ STKS ยังได้เตรียมสื่อเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งสามารถเข้าศึกษาได้จากระบบ STKS eLearning

Number of View :79
Posted in LibreOffice | Tagged , , , , , , | Leave a comment

แหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด

แหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด Open Educational Resources (OER)  ได้รับการนิยามขึ้นในการอภิปรายขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ด้านบทเรียนแบบเปิด (Open Courseware) โดยมีความหมายรวมถึง สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ สื่องานวิจัย ในรูปแบบดิจิทัลหรือไม่ก็ตาม ที่อยู่ในสาธารณะสมบัติ (public domain) หรือได้รับการเผยแพร่ด้วยใบอนุญาตแบบเปิดที่อนุญาตให้สามารถเข้าถึง ใช้งาน ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง และเผยแพร่โดยปราศจากค่าใช้จ่าย ได้โดยบุคคลใดๆ โดยไม่มีการกำหนดข้อบังคับใดๆ โดยการอนุญาตแบบเปิดนี้อยู่ภายใต้กรอบของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้กำหนดไว้โดยอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และความเคารพต่อผู้ที่เป็นเจ้าของผลงานนั้นๆ

แหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด สามารถจำแนกได้ ดังนี้

  • หลักสูตรและเนื้อหาแบบเปิด (open courseware and content) หลักสูตรการศึกษาฟรี ( free educational courses ) Open textbooks เช่น โครงการ Open Source Textbooks Project ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย
  • ซอฟต์แวร์ในกลุ่มเปิด (open software tools) โดยเฉพาะซอฟต์แวร์เพื่อการเรียนรู้
  • วัสดุเปิด (open material) ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งรูปแบบปกติ และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
  • คลังของวัสดุการเรียน (Repositories of Learning Object) สำหรับเก็บรวบวมวัสดุการเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้น และเข้าถึงใช้งาน

20141014-oer_html_5c41a8f5

Number of View :115
Posted in Education | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons Licence: CC) เป็นสัญญาอนุญาตทางลิขสิทธิ์ประเภทหนึ่งพัฒนาโดย Hewlett Foundation study องค์กรไม่แสวงกำไรองค์กรหนึ่งที่เน้นงานด้านกฏหมาย

วัตถุประสงค์ของสัญญานี้เพื่อให้เจ้าของผลงานอันมีลิขสิทธิ์สามารถแสดงข้อความอันอำนวยความสะดวกให้สาธารณชนรู้ถึงสิทธิ์ในผลงาน และทราบว่าจะนำงานอันมีลิขสิทธ์ของตนไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยผู้ที่นำผลงานไปใช้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เช่น อ้างอิงแหล่งที่มา ไม่ใช่เพื่อการค้า ไม่ดัดแปลงต้นฉบับ เป็นต้น รายละเอียดของแต่ละสัญญาอนุญาตนั้น ขึ้นอยู่กับรุ่นของสัญญา และประกอบไปด้วยตัวเลือกจากเงื่อนไข 4 เงื่อนไข โดยได้มีการจัดทำสัญลักษณ์เงื่อนไขเป็น 4 ประเภท ซึ่งเครือข่ายครีเอทีฟคอมมอนส์ประเทศไทย (http://cc.in.th) ได้ถอดความและนำสัญลักษณ์ 4 เงื่อนไขนั้นมาอธิบายไว้ดังนี้

Continue reading

Number of View :43
Posted in Law | Tagged , , , , , | Leave a comment

ส่งออก Google Calendar เป็น Excel

ด้วยที่เป็นผู้ใช้งาน Google Calendar เป็นประจำ และต้องสรุปงานในมิติต่างๆ จึงจำเป็นต้องส่งกิจกรรมต่างๆ ออกมาในรูปแบบที่ประมวลผลได้สะดวก บริการจากเว็บ http://www.gcal2excel.com/ นับว่าเป็นบริการที่โดนใจมากมาย ด้วยความสามารถในการส่งออกกิจกรรมจาก Google Calendar ของเราออกมาในฟอร์แมต Excel พร้อมให้ประมวลผลต่อได้สะดวกยิ่งขึ้น

gcal2excel01

Continue reading

Number of View :83
Posted in Google | Tagged , , , , | Leave a comment

Paju Bookcity @ Republic of Korea

เมืองพาจู (Paju) เป็นเมืองหนึ่งในจังหวัดคยองกี (Gyeonggi) ของเกาหลีใต้ หรือ สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีระยะทางไม่ไกลจากกรุงโซลมากนัก จุดเด่นของเมืองนี้ที่น่าสนใจก็คือ เป็นเมืองที่มีการกำหนดเขตพื้นที่ให้สำนักพิมพ์ต่างๆ มารวมกัน ส่งผลให้เกิดเป็นเมืองหนังสือโดยทันที นับเป็นเมืองอุบัติใหม่ (Emerging City) เมืองหนึ่งของเกาหลีใต้

หลังจากนั้นกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการอ่าน รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม ก็เริ่มดำเนินการจัดแสดง ณ เมืองนี้ ห้างร้านต่างๆ ก็นำหนังสือ งานศิลปะมาจัดตกแต่งสถานที่ สมกับคำว่า Bookcity ดังเช่นโรงแรม Jijihyang แห่งนี้

Continue reading

Number of View :76
Posted in แหล่งเรียนรู้ | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

หนังสือแบบตัวพิมพ์ไทย

หนังสือแบบตัวพิมพ์ไทย เป็นอีกเล่มที่ใช้อ้างอิงบ่อยมาก และเป็นเล่มที่สนใจมาก โดยเฉพาะการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพิมพ์ แบบตัวพิมพ์

New Doc 281_1

หนังสือแบบตัวพิมพ์ไทย จัดทำโดยฝ่ายกลุ่มวิจัยและพัฒนาสาขาสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ มีเนื้อหาที่น่าสนใจหลากหลาย เช่น ฟอนต์ไทยที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร ข้อแนะนำในการสร้างแบบตัวพิมพ์ ข้อแนะนำในการพิมพ์เอกสาร เครื่องหมายวรรคตอน เป็นต้น

Number of View :83
Posted in ICT | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

คอมพิวเตอร์กับภาษาไทย : การพัฒนามาตรฐานเบื้องต้นสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย

คอมพิวเตอร์กับภาษาไทย : การพัฒนามาตรฐานเบื้องต้นสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย หนังสือที่ได้รับมอบจาก ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ เป็นหนึ่งในหนังสือที่นำมาใช้อ้างอิงหลายๆ ครั้ง

New Doc 280_1

หนังสือเล่มนี้ เป็นหนึ่งในผลงานจากโครงการวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนับสนุนโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและพลังงาน (ชื่อในช่วงดังกล่าว) เขียนโดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล และคณะทำงานร่างข้อกำหนดร่วมเพื่อการเขียนโปรแกรมซึ่งแสดงผลเป็นภาษาไทย (Thai API Consortium) เดือนตุลาคม พ.ศ.​ 2534

เนื้อหาประกอบด้วย 3 ภาค คือ ภาคบทความ ภาคข้อเสนอร่างมาตรฐาน วทท. 2.0 และ ภาคมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้านคอมพิวเตอร์ที่ประกาศใช้แล้ว โดยภาคบทความได้กล่าวถึงวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์กับภาษาไทย รายงานสถานการศึกษาวิจัย การพัฒนามาตรฐานซอฟต์แวร์และรหัสภาษาไทย

Number of View :90
Posted in ICT | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

OfficeTLE ฉบับพกพา

คู่มือการใช้งาน OfficeTLE (ออฟฟิศทะเล) ฉบับพกพา เป็นคู่มือที่ตั้งใจเขียนมาแนะนำการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ในชุด OfficeTLE ที่ทีมเนคเทคดำเนินการปรับปรุงต่อยอดจากต้นฉบับในกลุ่ม ​Open Source Software เพื่อเป็นฐานการพัฒนาและใช้งานโปรแกรมในกลุ่มเปิดเผยต้นฉบับให้แพร่หลายยิ่งขึ้น

New Doc 278_1

Continue reading

Number of View :84
Posted in ICT, Open Source | Tagged , , , , , , | Leave a comment

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ (โรงเรียน “ควาย” ในวิถีเกษตรพอเพียง)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานวโรกาสให้ นายสมจิตต์ และนางมณี อิ่มเอย น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินตำบลศาลาลำดวน อำเมืองเมือง จังหวัดสระแก้ว จำนวน 110-3-81 ไร่ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ เพื่อให้เป็นถานที่ฝึกกระบือให้สามารถทำการเกษตร และเป็นแหล่งที่ให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้วัฒนธรรมการเกษตรท้องถิ่น และภูมิปัญญาชาวบ้าน รวมทั้งให้เกษตรกรได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพอเพียง

วันอังคารที่ 13 มกราคม 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงาน Continue reading

Number of View :132
Posted in แหล่งเรียนรู้ | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตคนไทย – อุปกรณ์การเข้าถึง

จากการสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย ปี 2014 โดย ETDA ในประเด็นอุปกรณ์การเข้าถึง พบว่า Smart Phone เป็นอุปกรณ์หลักที่ถูกใช้เพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

Screen Shot 2557-09-23 at 12.37.52

Continue reading

Number of View :229
Posted in Internet Technology, สถิติน่ารู้ | Tagged , , , , , | Leave a comment