Web Design Trends 2004-2015

Interactive Infographics แสดงเทรนส์การออกแบบเว็บไซต์ที่ทำได้น่าสนใจมาก อยากให้ลองดูกันนะครับ ตัวอย่างเทรนส์ที่น่าสนใจปี  2015

  • Large Hero Areas
  • Micro Interactions
  • Monochromatic Colors
  • Material Design

ส่วนปีก่อนๆ ลองดูจาก http://www.templatemonster.com/infographics/web-design-trends-years-2004-2014.php นะครับ

webdesign-trends

Number of View :10
Share
Posted in Web Technology | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Web Design Trends 2015 : ภาพขนาดใหญ่

ภาพพื้นหลังขนาดใหญ่ของเว็บที่เกิดปีนี้ คือ หนึ่งในกระแสที่ไดัรับความนิยมสูงมาก อาจจะด้วยความก้าวหน้าของระบบสื่อสาร ส่งผลให้การรับส่งข้อมูลภาพทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวขนาดใหญ่เป็นไปโดยสะดวกมากยิ่งขึ้น

เว็บไซต์ที่พัฒนาในปีนี้ จึงนำภาพขนาดใหญ่ หรืออาจจะเป็นภาพเคลื่อนไหวขนาดใหญ่มาใช้ออกแบบเว็บ โดยเฉพาะการออกแบบพื้นหลัง อย่างเว็บ http://www.borngroup.com/

born-bg-image

หรือจะลองดูจากเว็บ http://voidandform.com/ หรือ http://www.google.co.th/nexus/6/

แนวคิดการออกแบบนี้เสมือนว่าเว็บเป็นการออกแบบบนฐานภาพยนตร์ หรือปกหนังสือที่นำเสนอเรื่องราวได้อย่างน่าสนใจ สามารถกระตุ้นความสนใจได้มากกว่าการออกแบบเดิมๆ หน่วยงานหรือโครงการ กิจกรรมใดสนใจพัฒนาเว็บช่วงนี้ลองเอามาเป็นแนวทางกันดูไหมครับ

Number of View :1
Share
Posted in Web Technology | Tagged , , , , , | Leave a comment

การดึงภาพออกจาก Word

หลายๆ ครั้งที่ได้เอกสาร Word พร้อมภาพประกอบ ซึ่งต้องการนำภาพดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ต่อ เช่น การเผยแพร่ผ่านเว็บ วิธีการดึงภาพออกจาก Word ที่ง่ายที่สุด และได้ภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ชัด ทำได้โดยการบันทึก Word ดังกล่าวให้เป็นเอกสารเว็บ โดยระบุ Save as type เป็น Web Page (*.htm, *.html) ดังเช่นคำสั่ง

wordimage01

โปรแกรม Word จะสร้างโฟลเดอร์ตามชื่อไฟล์ และมีโฟลเดอร์ย่อยที่มีภาพแยกชิ้น ดังนี้

wordimage02

โดยภาพแต่ละภาพจาก Word มักจะถูกบันทึกไว้ 2 ไฟล์ย่อย ไฟล์แรกจะมีขนาดเท่าภาพต้นฉบับก่อนนำเข้า ส่วนภาพที่สองคือภาพที่ผ่านการปรับย่อใน Word การใช้งานจึงควรใช้งานไฟล์แรกนะครับ

Number of View :792
Share
Posted in Microsoft Office | Tagged , , , | Leave a comment

การเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษาตลอดชีวิต – Lifelong Learning

ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต

  • กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติให้การจัดการศึกษายึดหลักการที่สำคัญประการหนึ่งคือ เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน ซึ่งเป็นการศึกษาที่ผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
  • “การศึกษาตลอดชีวิต” หมายความว่า การศึกษาที่จัดให้กับประชาชน ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการศึกษาที่ผสมผสานการศึกษาทั้งสามรูปแบบที่เหมาะสมกับบุคคล อายุ พื้นฐานการศึกษา อาชีพ ความสนใจ และสภาพแวดล้อมของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
  • “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” หมายความว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล  อันเป็นผลมาจากการได้รับความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์จากการศึกษา หรือจากกิจกรรมในวิถีชีวิตที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตาย

รายละเอียดเพิ่มเติม ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. …. Continue reading

Number of View :95
Share
Posted in Education | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)

โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล หมายถึง โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) โทรคมนาคม (Telecommunication) และการแพร่ภาพกระจายเสียง (Broadcast) รวมทั้งการหลอมรวมของเทคโนโลยี (Convergence) ทั้งสามด้านที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นิยามแนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสังคม คือ ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มี การติดต่อสื่อสาร การผลิต การอุปโภคบริโภค การใช้สอยการจำหน่ายจ่ายแจก การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การคมนาคมขนส่ง การโลจิสติกส์ การศึกษา การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การสาธารณสุข การเงินการลงทุน การภาษีอากรการบริหารจัดการข้อมูลและเนื้อหา หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นใด หรือการใดๆ ที่มีกระบวนการหรือการดำเนินงานทางดิจิทัลหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม กิจการโทรคมนาคม กิจการสื่อสารดาวเทียม และการบริหารคลื่นความถี่ โดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งเทคโนโลยีที่มีการหลอมรวม หรือเทคโนโลยีอื่นใดในทำนองคล้ายคลึงกัน

Continue reading

Number of View :123
Share
Posted in ICT | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Omeka กับ Drupal อะไรดีกว่ากัน

คำถาม … Omeka กับ Drupal อะไรดีกว่ากัน

คำตอบ … อย่าเอาโปรแกรมมาตั้งครับ … สำรวจความต้องการตนเองก่อน .. การศึกษาโปรแกรม เพื่อให้รู้ความสามารถ แล้วนำไปพิจารณาร่วมกับความต้องการของตนเอง … ไม่ใช่เอาโปรแกรมมานำ…

Number of View :286
Share
Posted in Open Source | Tagged , | Leave a comment

Hype Cycle for Emerging Technologies, 2014

สำหรับท่านที่ติดตาม Hype Cycle for Emerging Technologies, 2014 โดย Gartner ….

HC_ET_2014

 

ขอแนะนำแหล่งข้อมูลดีๆ ดังนี้ครับ

Source: Gartner (August 2014) 

Number of View :93
Share
Posted in ICT | Tagged , , , , , , , | Leave a comment