English4IT

เว็บ http://www.english4it.com/ เป็นเว็บที่น่าสนใจมากเว็บหนึ่งในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษบนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะเป็นสื่อเรียนที่สนับสนุนการเรียนทั้งแบบ Desktop และ Mobile แถมเนื้อหายังเป็นเนื้อหาด้าน IT อีกด้วย

eng4it

Number of View :83
Share
Posted in e-Learning, Education | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

เอกสารน่าสนใจเกี่ยวกับ MOOC

Number of View :49
Share
Posted in e-Learning, Education | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Finance for Non-financial

ความรู้อีกหนึ่งความรู้ที่ควรมีสำหรับทุกๆ คน ก็คงหนีไม่พ้น “เงินๆ ทอง” ไม่ใช่เรื่องไกลตัว … การบริหารการเงิน ความรู้เกี่ยวกับงบการเงิน ไม่ว่าจะเป็น งบดุล (Balance Sheet)  งบกำไรขาดทุน (Income Statement) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (Statement of Changes in owner Equity) และ/หรือ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด (Cash flow Statement)  นโยบายการบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน (Policy And Note to financial Statement)

สินทรัพย์ หนี้สิน กำไร ขาดทุน นับเป็นความรู้ที่อยากจะฝากให้ทุกๆ ท่านลองหาเวลา หาเอกสารมาศึกษากันไหมครับ

Number of View :49
Share
Posted in ทั่วไป, แหล่งเรียนรู้ | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

รวมเอกสารน่าสนใจเกี่ยวกับ OER : Open Educational Repository

Number of View :50
Share
Posted in e-Learning, Education, Educational Material | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

เอกสารน่าสนใจเกี่ยวกับ Institutional Repository, Digital Collection

Number of View :38
Share
Posted in Digital Collection, DSpace, Institutional Repository | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Reference list & Bibliography

 • Reference list is a list of all the sources you referred to in the body of your writing
 • Bibliography might contain additional readings not referred to in your writing that you think might make for useful reading
Number of View :44
Share
Posted in Education, Library, Reference Manager, Research | Tagged , , | Leave a comment

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

EfficiencyEffectiveness1ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของคําว่า

 • ประสิทธิภาพ efficiency หมายถึงความสามารถที่ทําให้เกิดผลในการทํางาน
 • ประสิทธิผล effectiveness หมายถึง ผลสําเร็จ, ผลที่เกิดขึ้น

Peter Drucker (กูรูทางด้านการบริหารการจัดการ) ได้กล่าวไว้ว่า

“Efficiency is doing things right. Effectiveness is doing the right things”
“ประสิทธิภาพคือการทำสิ่งต่างๆ อย่างถูกต้อง ประสิทธิผลคือการทำสิ่งที่ถูกต้อง”

อย่างไรก็ดีคำอธิบายที่ชอบ ก็คงเป็น

ประสิทธิผล (effectiveness) หมายถึง การบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่พึงปรารถนาหรือเป็นไปตามที่คาดหวังไว้ พูดง่ายๆ ชัดๆ ก็คือ ประสิทธิผล พิจารณาจากการนำผลของงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่ได้รับเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย

ประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง ผลสำเร็จที่พิจารณาในแง่ของเศรษฐศาสตร์ ที่มีตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความประหยัด หรือคุ้มค่า (ประหยัดต้นทุน ประหยัดทรัพยากร ประหยัดเวลา) ความทันเวลา และ มีคุณภาพ (ทั้งกระบวนการ ได้แก่ Input Process และ Output)

การพิจารณาประสิทธิภาพนั้นจะกระทำหลังจากพิจารณาประสิทธิผล นั่นคือ ประสิทธิภาพของงาน โครงการ หรือกิจกรรมเกิดภายหลังประสิทธิผล

ดังนั้นหากงาน โครงการ หรือกิจกรรมไม่มีประสิทธิผลแล้ว ประสิทธิภาพก็คงไม่เกิด

การทำงานที่ประสบผลสำเร็จ จะต้องมีทั้งประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ

Number of View :45
Share
Posted in ทั่วไป | Tagged , , , , | Leave a comment

สำรวจการอ่านหนังสือของประชากร ปี 2556

สํานักงานสถิติแห่งชาติ  ดําเนินการสํารวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2556 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่าง เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยมีสถิติน่าสนใจหลายประเด็นเช่น

 1. การอ่านหนังสือของเด็กเล็ก
  • อัตราการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน
  • ความถี่ของการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน
 2. การอ่านหนังสือของประชากร (อายตัังแต่ 6 ปี ขึ้นไป)
  • อัตราการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน
  • กลุ่มวัย
  • ระดับการศึกษา
  • ประเภทของหนังสือที่อ่านนอกเวลาเรียน นอกเวลาทํางาน
  • ประเภทเนื้อหาสาระของหนังสือที่อ่านนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน
  • วิธีการรณรงค์ให้คนรักการอ่านหนังสือ

reading02

อ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่ http://service.nso.go.th/nso/web/survey/surpop2-3-1.html

Number of View :54
Share
Posted in Education | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Introduction to Project Management

บทเรียนฟรีอีกบทเรียนที่น่าสนใจ .. Introduction to Project Management
https://uw.instructure.com/courses/203870

project01

Number of View :106
Share
Posted in e-Learning, Education | Tagged , , , | Leave a comment