หนังสือแบบตัวพิมพ์ไทย

หนังสือแบบตัวพิมพ์ไทย เป็นอีกเล่มที่ใช้อ้างอิงบ่อยมาก และเป็นเล่มที่สนใจมาก โดยเฉพาะการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพิมพ์ แบบตัวพิมพ์

New Doc 281_1

หนังสือแบบตัวพิมพ์ไทย จัดทำโดยฝ่ายกลุ่มวิจัยและพัฒนาสาขาสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ มีเนื้อหาที่น่าสนใจหลากหลาย เช่น ฟอนต์ไทยที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร ข้อแนะนำในการสร้างแบบตัวพิมพ์ ข้อแนะนำในการพิมพ์เอกสาร เครื่องหมายวรรคตอน เป็นต้น

Number of View :23
Posted in ICT | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

คอมพิวเตอร์กับภาษาไทย : การพัฒนามาตรฐานเบื้องต้นสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย

คอมพิวเตอร์กับภาษาไทย : การพัฒนามาตรฐานเบื้องต้นสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย หนังสือที่ได้รับมอบจาก ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ เป็นหนึ่งในหนังสือที่นำมาใช้อ้างอิงหลายๆ ครั้ง

New Doc 280_1

หนังสือเล่มนี้ เป็นหนึ่งในผลงานจากโครงการวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนับสนุนโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและพลังงาน (ชื่อในช่วงดังกล่าว) เขียนโดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล และคณะทำงานร่างข้อกำหนดร่วมเพื่อการเขียนโปรแกรมซึ่งแสดงผลเป็นภาษาไทย (Thai API Consortium) เดือนตุลาคม พ.ศ.​ 2534

เนื้อหาประกอบด้วย 3 ภาค คือ ภาคบทความ ภาคข้อเสนอร่างมาตรฐาน วทท. 2.0 และ ภาคมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้านคอมพิวเตอร์ที่ประกาศใช้แล้ว โดยภาคบทความได้กล่าวถึงวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์กับภาษาไทย รายงานสถานการศึกษาวิจัย การพัฒนามาตรฐานซอฟต์แวร์และรหัสภาษาไทย

Number of View :22
Posted in ICT | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

OfficeTLE ฉบับพกพา

คู่มือการใช้งาน OfficeTLE (ออฟฟิศทะเล) ฉบับพกพา เป็นคู่มือที่ตั้งใจเขียนมาแนะนำการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ในชุด OfficeTLE ที่ทีมเนคเทคดำเนินการปรับปรุงต่อยอดจากต้นฉบับในกลุ่ม ​Open Source Software เพื่อเป็นฐานการพัฒนาและใช้งานโปรแกรมในกลุ่มเปิดเผยต้นฉบับให้แพร่หลายยิ่งขึ้น

New Doc 278_1

Continue reading

Number of View :22
Posted in ICT, Open Source | Tagged , , , , , , | Leave a comment

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ (โรงเรียน “ควาย” ในวิถีเกษตรพอเพียง)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานวโรกาสให้ นายสมจิตต์ และนางมณี อิ่มเอย น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินตำบลศาลาลำดวน อำเมืองเมือง จังหวัดสระแก้ว จำนวน 110-3-81 ไร่ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ เพื่อให้เป็นถานที่ฝึกกระบือให้สามารถทำการเกษตร และเป็นแหล่งที่ให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้วัฒนธรรมการเกษตรท้องถิ่น และภูมิปัญญาชาวบ้าน รวมทั้งให้เกษตรกรได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพอเพียง

วันอังคารที่ 13 มกราคม 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงาน Continue reading

Number of View :57
Posted in แหล่งเรียนรู้ | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตคนไทย – อุปกรณ์การเข้าถึง

จากการสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย ปี 2014 โดย ETDA ในประเด็นอุปกรณ์การเข้าถึง พบว่า Smart Phone เป็นอุปกรณ์หลักที่ถูกใช้เพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

Screen Shot 2557-09-23 at 12.37.52

Continue reading

Number of View :87
Posted in Internet Technology, สถิติน่ารู้ | Tagged , , , , , | Leave a comment

Media 2015 : The Future of Media

Media 2015 : The Future of Media

media2015

คลิกดาวน์โหลดเอกสารฟอร์แมต PDF

Number of View :77
Posted in Digital Media | Tagged , , | Leave a comment

หอสมุดแห่งชาติ

Picture1หอสมุดแห่งชาติของประเทศไทย เป็นหน่วยงานระดับสำนักสังกัดกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มีภาระหน้าที่

  • ดำเนินการ จัดหา รวบรวม แลสำนักหอสมุดแห่งชาติะสงวนรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของชาติ ในรูปของหนังสือตัวเขียน หนังสือตัวพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ดำเนินงานด้านเทคนิควิชาการบรรณารักษ์ศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์และเทคโนโลยีสารนิเทศ ตามหลักมาตรฐานสากล ตลอดจนให้การฝึกอบรมแก่บุคลากรของหน่วยงานและสถาบัน การศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • ให้บริการการอ่าน ศึกษาค้นคว้าและวิจัยแก่ประชาชน เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการศึกษาตามอัธยาศัย
  • เป็นศูนย์ประสานงานระบบสารนิเทศทางวิชาการแห่งชาติ
  • เป็นศูนย์ข้อมูลวารสารระหว่างชาติแห่งประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศูนย์กำหนดเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) ศูนย์กำหนดเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) ศูนย์กำหนดรายละเอียดทางบรรณานุกรมของหนังสือที่จัดพิมพ์ในประเทศ (CIP) และเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนและ ยืมสิ่งพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ
  • เป็นคลังสิ่งพิมพ์ของชาติ และศูนย์รวมสิ่งพิมพ์ขององค์การสหประชาชาติ
  • ดำเนินการด้านเอกสารโบราณ
Number of View :71
Posted in Library, แหล่งเรียนรู้ | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย

ตั้งแต่สมัยโบราณ ความรัก ศรัทธาและจงรักภักดีในสถาบันชาติ,ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ได้สะท้อนผ่านผลงานศิลปกรรมไทยหลากหลายรูปแบบศิลปะตามแบบแผนดั้งเดิมจึงเป็นศิลปะแนวประเพณีที่แสดงความงามตาม อุดมคติเพื่อให้คู่ควรกับสถาบันหลักที่คนไทยเทิดทูนอย่างสูงสุด

หากแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป งานศิลปกรรมก็มีการปรับเปลี่ยนตามไปด้วยและบุคคลหนึ่งซึ่งมีบทบาทอย่างยิ่งในการเปลี่ยนแปลงรูปโฉมศิลปกรรมในประเทศไทย คือ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ประติมากรชาวอิตาเลียน ผู้วางหลักสูตรจิตรกรรมและประติมากรรมที่โรงเรียนประณีตศิลปกรรม ซึ่งได้ยกระดับการศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรในเวลาต่อมาศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ได้นำหลักปรัชญาที่ว่า “ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น” มาเผยแพร่ พร้อมกับหลักวิชาAcademic Art ให้ลูกศิษย์ได้ศึกษาเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะทางศิลปะให้ทัดเทียมนานาอารยะประเทศจนได้รับการยกย่องให้เป็น “บิดาแห่งศิลปะไทยร่วมสมัย”งานศิลปกรรมของศิลปินที่ได้รับอิทธิพลจากสิ่งที่ท่านศาสตราจารย์ศิลป์ได้วางรากฐานไว้ จึงเป็นผลงานที่ผสานความเชื่อ ความศรัทธาแบบดั้งเดิม เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยไว้อย่างลงตัว เปรียบดังกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนทั้งความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมของคนในชาติพุทธิปัญญาและความเป็นอารยะของชนชาติไทยประวัติอันยาวนานและน่าสนใจของศิลปกรรมไทยทั้งหมดได้รับการรวบรวมไว้แล้ว ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย ที่ซึ่งเกิดจาก
“ความหลงใหลในงานศิลปะ” ของคุณบุญชัย เบญจรงคกุล แต่เหตุผลหลักที่ทำให้คุณบุญชัยเปิดพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยอย่างเป็นทางการ คือเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อเชิดชูเกียรติของ
“บิดาแห่งศิลปะไทยร่วมสมัย” หรือ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยได้แนวความคิดมาจากการนำหินทั้งก้อนมาแกะสลักอย่างประณีตบรรจงเป็นลายก้านมะลิ อันแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ในขณะเดียวกันลายฉลุเหล่านี้ นอกจากจะทำให้แสงธรรมชาติสามารถส่อง
ลงมาในอาคารได้แล้ว แสงที่ส่องลงมาในช่วงเวลาและฤดูกาลที่แตกต่างกันยังให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันไปด้วย Continue reading

Number of View :82
Posted in แหล่งเรียนรู้ | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

การแสดงผลเพื่อผู้ใช้

การออกแบบเว็บในหลายๆ ปีที่ผ่านมา มุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลในลักษณะข้อความ และหรือภาพประกอบ แต่ในปัจจุบัน “สารสนเทศ” มีความสำคัญมากกว่า “ข้อมูล/ภาพ” ที่ต้องมาประมวลผลเอง ดังนั้นผู้พัฒนาเว็บ ควรตระหนักและปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอ “ข้อมูล/ภาพ” มากกว่าเดิม โดยหากสามารถแปลงเป็น “สารสนเทศ” ได้ ก็จะยิ่งสามารถสร้างความประทับใจได้มากกว่า “ข้อมูล/ภาพ” อย่างเดิมๆ

ตัวอย่างที่อยากแนะนำก็คือ เว็บไซต์ คลังข้อมูลงานวิจัยไทย ที่เป็นความร่วมมือของหน่วยงานให้ทุนวิจัยและนโยบายของประเทศไทย โดยหน้าแรกจะปรากฏ “สารสนเทศ” ในภาพสรุปจำนวนข้อมูลทั้งหมดและจำแนกตามหน่วยงาน 5 ลำดับแรก จำนวนข้อมูลจำแนกตามปี และภูมิภาคในลักษณะแผนภาพรูปแบบต่างๆ ดังนี้

tnrr00001

Continue reading

Number of View :97
Posted in Digital Collection, Research | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ชื่อโฟลเดอร์/ชื่อแฟ้มเอกสารภาษาไทย … หลีกเลี่ยงดีไหม

หลายๆ ท่านยังตั้งชื่อโฟลเดอร์/ชื่อแฟ้มเอกสารเป็นภาษาไทย เหตุผลหนึ่งก็คือ ยังไม่ทราบว่า “ปัญหาคืออะไร” จริงๆ แล้วปัญหาจากการใช้ภาษาไทยกับชื่อโฟลเดอร์ ชื่อแฟ้มเอกสารมีหลายอย่าง ปัญหาหนึ่งที่อาจจะต้องใช้เวลาจึงจะพบว่า “เป็นปัญหา” คือ การสำเนาข้อมูล (Data Backup) ไม่ว่าจะเป็นการสำเนาด้วยการเขียนในแผ่น CD/DVD หรืออุปกรณ์จัดเก็บใดๆ รวมทั้งการกู้คืน (Recovery)

ดังภาพจะเป็นตัวอย่างการแจ้งปัญหาจากการสำเนาด้วยการเขียนในแผ่น CD/DVD จะพบว่า “โปรแกรมฟ้องว่าชื่อโฟลเดอร์ชื่อแฟ้มเอกสารยาวกว่าที่ระบบรองรับ” เพราะโปรแกรมจะแปลง “อักขระภาษาไทย” เป็นสายอักขระที่ผ่านการเข้ารหัส นั่นเอง

ปัญหาการตั้งชื่อโฟลเดอร์ภาษาไทย

ดังนั้น ควรปรับเปลี่ยน “แนวปฏิบัติการตั้งชื่อโฟลเดอร์ ชื่อแฟ้มเอกสาร” ดีกว่านะครับ ดังรายละเอียดการบริหารจัดการแฟ้มเอกสารดิจิทัล

Number of View :99
Posted in Digital Media, ICT | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment