ทักษะด้านไอทีต่อไปนี้จำเป็นต่อบรรณารักษ์ยุคใหม่หรือไม่???

คุณคิดว่าทักษะด้านไอทีต่อไปนี้ จำเป็นต่อการทำงานสายบรรณารักษ์ในยุคสังคมดิจิทัลอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ หรือไม่ ผมคงไม่ฟันธงลงไปโดยขอนำเสนอเฉพาะประเด็นเพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นกันครับ

ทักษะเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์

 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ กระบวนการทำงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ รู้จักอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พื้นฐาน โดยเฉพาะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต่อการให้บริการผู้ใช้ และการใช้งานในห้องสมุด
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการที่จำเป็น และมีการใช้งานในห้องสมุด โดยเฉพาะ Microsoft Windows ทั้งนี้อาจจะครอบคลุมถึง Linux และ Mac OS ด้วยตามลักษณะเฉพาะของห้องสมุด
 • มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อสาร ทั้งแบบมีสายและไร้สาย โดยเฉพาะอุปกรณ์ยุคใหม่ตามสมัยนิยม เช่น Smart Phone, Tablet

ทักษะเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ชุดสำนักงาน

 • มีความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ชุดสำนักงาน ทั้งที่เป็นซอฟต์แวร์ที่นิยมอย่าง Microsoft Office หรือรวมถึง OpenOffice.org ตั้งแต่ความสามารถของโปรแกรมในชุดซอฟต์แวร์ จุดเด่น จุดด้อย
 • มีความสามารถติดตั้งและเรียกใช้งานโปรแกรมได้
 • ความสามารถในการสร้างเอกสาร ทำงานกับเอกสารต่างๆ ได้
 • ความสามารถสร้างสื่อนำเสนอ
 • ความสามารถการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณ สถิติเบื้องต้น และสามารถประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นได้

ทักษะเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ระบบที่เกี่ยวข้องกับการบริการของห้องสมุด

 • มีความรู้ถึงความแตกต่างของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ ระบบห้องสมุดดิจิทัล ระบบห้องสมุดเสมือน คลังเอกสารดิจิทัล ระบบบริการความรู้ดิจิทัล และอื่นๆ
 • มีความรู้ในการเลือกซื้อ จัดหา พัฒนาระบบห้องสมุดรูปแบบต่างๆ
 • มีความรู้เกี่ยวกับการลงรายการที่ถูกต้อง เพื่อการให้บริการที่เหมาะสม และรองรับเทคโนโลยีสมัยๆ ที่ห้องสมุดจำเป็นต้องมี ไม่ว่าจะเป็น Open Search, OpenURL, Harvesting
 • มีความรู้เกี่ยวกับสื่อดิจิทัล การจัดเตรียม การจัดหา การบริหารจัดการสื่อดิจิทัลเพื่อการใช้งานที่เหมาะสม การเก็บรักษาที่ยั่งยืน และการนำมาใช้ได้ตรงตามความต้องการ

นอกจากความรู้และทักษะที่นำเสนอข้างต้น ยังมีทักษะอื่นๆ อีกหลายทักษะที่ควรให้ความสนใจ และปรับใช้งานตามภาระงานของห้องสมุดแต่ละแห่ง ได้แก่

 • ทักษณะการใช้งาน และสืบค้นสารสนเทศ ความรู้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 • ทักษะการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้
 • ทักษะการเขียนโปรแกรม ปรับปรุงแ้ก้ไขโปรแกรมทั้งด้วย Programming Language และ Markup Language
 • ทักษะการใช้งาน สื่อสาร และบริหารจัดการอีเมล
 • ทักษะการใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อดิจิทัล ทั้งกล้องถ่ายภาพดิจิทัล สแกนเนอร์
 • ทักษะการจัดการลิขสิทธิ์ สัญญาอนุญาต
 • ทักษะด้านระบบเครือข่าย และรักษาความปลอดภัย
 • ทักษะการเขียนและการสื่อสาร
 • ทักษะการวิเคราะห์ ประมวลผลและรายงานผลข้อมูล

ทักษะแต่ละรายการ ทางห้องสมุดได้มีระบบถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสมให้กับบุคลากรห้องสมุดแล้วหรือไม่ อย่างไร และ/หรือมีการจัดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะสมหรือไม่ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง คงเป็นประเด็นที่ผู้เกี่ยวข้องคงต้องพิจารณาและเลือกดำเนินการให้เหมาะสมต่อไป

สำหรับ STKS แล้วเกือบทุกทักษะจำเป็นมาก และบุคลากรทุกคนต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้กับตนเองอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากภาระงานของบรรณารักษ์ของ STKS ไม่ได้ทำหน้าที่เหมือนกับบรรณารักษ์หลายๆ ที่ โดยหน้าที่ที่บรรณารักษ์ของ STKS ต้องมีเพิ่มได้แก่

 • สามารถเขียนผลงานวิชาการ … ทักษะการเขียนจึงจำเป็นต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • สามารถนำเสนอผลงานวิชาโดยเฉพาะด้าน ICT และ S&T จากแหล่งความรู้ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศไทย เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ได้ โดยเฉพาะ Blog, Web … ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ องค์ความรู้ การประเมินคุณค่า การเขียน และนำเสนอจึงเป็นต้องนำมาพัฒนาบุคลากรเช่นกัน
 • สามารถจัดทำสารสนเทศวิเคราะห์ (Bibliometric) ได้ … ทักษะการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ การสืบค้นสารสนเทศ การวิเคราะห์ ประเมินผลด้วยเทคโนโลยี Data Mining การตีความและเรียบเรียงองค์ความรู้ใหม่ จึงจำเป็นอย่างยิ่ง
 • สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ของ STKS ต่อบุคลากรทั้งของ สวทช. และอื่นๆ ได้ … ทักษะการสื่อสาร การใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่จึงต้องนำมาปรับใช้อย่างต่อเนื่อง

แหล่งข้อมูล

 • บทความนี้เกิดขึ้นจากการจุดประกายขณะที่อ่านบทความเรื่อง Tech Skills for New Librarians & Me (seeking advice) จากเว็บไซต์ http://www.bohyunkim.net/blog/archives/1319

No related content found.

Number of View :2491
Share
This entry was posted in Library and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>