การประยุกต์ใช้ OSS ในกลุ่มห้องสมุด

สไลด์นำเสนอการประยุกต์ใช้ OSS ในกลุ่มห้องสมุด บรรณารักษ์ สารสนเทศศาสตร์/สารสนเทศศึกษา

Number of View :1593
Share
This entry was posted in Open Source and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>