การใช้เครื่องหมายวรรคตอน

ในการพิมพ์งานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องหมายวรรคตอนจะมีความสำคัญมาก ยิ่งเป็นการพิมพ์ข้อความภาษาไทย โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

 • นขลิขิต หรือวงเล็บ (…) วงเล็บเหลี่ยม […] และวงเล็บปีกกา {…} ควรเคาะแป้นเคาะวรรค เพื่อเว้นวรรค 1 ครั้งก่อนเปิดวงเล็บ และอีก 1 ครั้งหลังปิดวงเล็บ ส่วนข้อความภายในวงเล็บจะต้องติดกับเครื่องหมายวงเล็บเปิดและปิด ตัวอย่างเช่น xxx (yyy) xxx, xxx [yyy] xxx, xxx {yyy} xxx เป็นต้น
 • อัญประกาศหรือเครื่องหมายคำพูด ”…” และอัญประกาศเดี่ยว ‘…’ ควรเคาะแป้นเคาะวรรค เพื่อเว้นวรรค 1ครั้ง ก่อนเปิดเครื่องหมายคำพูด และอีก 1 ครั้งหลังปิดเครื่องหมายคำพูด ส่วนข้อความภายในเครื่องหมายคำพูดจะต้องติดกับเครื่องหมายคำพูดเปิดและปิด ตัวอย่างเช่น xxx “yyy” xxx เป็นต้น
 • ไม้ยมก ๆ ต้องอยู่ติดกับข้อความหน้าเครื่องหมายไม้ยมก ส่วนข้อความที่อยู่หลังเครื่องหมายไม้ยมกให้เคาะแป้นเคาะวรรค 1 ครั้ง ตัวอย่างเช่น xxxๆ yyy เป็นต้น

space-01รูปแสดงการเว้นวรรคหน้าเครื่องหมายไม้ยมก ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดคำ

 • ไปยาลน้อย ฯ จุลภาคหรือจุดลูกน้ำ , ทวิภาคหรือจุดคู่ : อัฒภาคหรือจุดครึ่ง ; อัศเจรีย์หรือเครื่องหมายตกใจ ! ปรัศนีหรือเครื่องหมายคำถาม ? และวิภัชภาคหรืออภัชภาค :- ต้องอยู่ติดกับข้อความที่อยู่ก่อนหน้าเครื่องหมายเหล่านี้ ส่วนข้อความที่อยู่ตามหลังเครื่องหมายเหล่านี้ จะต้องเคาะแป้นเคาะวรรค 1 ครั้ง ตัวอย่างเช่น xxxฯ yyy หรือ xxx, yyy หรือ xxx: yyy หรือ xxx; yyy หรือ xxx! yyy หรือ xxx? yyy หรือ xxx:- yyy ยกเว้นการใช้เครื่องหมายจุลภาคคั่นตัวเลขทุกสามหลัก ในจำนวนที่ประกอบด้วยตัวเลขตั้งแต่สี่หลักขึ้นไป ตัวอย่างเช่น 1,000 และ 1,000,000 เป็นต้น
 • ไปยาลใหญ่ ฯลฯ ควรเคาะแป้นเคาะวรรค 1 ครั้ง หน้าเครื่องหมายไปยาลใหญ่ ส่วนใหญ่เครื่องหมายนี้จะแสดงท้ายประโยค ดังนั้นก่อนขึ้นประโยคใหม่ จึงต้องเคาะแป้นเคาะวรรค 2 ครั้งหลังเครื่องหมายไปยาลใหญ่ ตัวอย่างเช่น xxx ฯลฯ yyy
 • มหัพภาค . ควรอยู่ติดข้อความที่อยู่หน้าเครื่องหมายมหัพภาค และเคาะแป้นเคาะวรรค 1 ครั้งหลังเครื่องหมายมหัพภาค ตัวอย่างเช่น xxx. yyy ยกเว้นการใช้เครื่องหมายมหัพภาคเป็นจุดทศนิยมหรือประกอบชื่อของเว็บไซต์ หรือส่วนหนึ่งของที่อยู่ในอินเทอร์เน็ต ห้ามมีวรรคก่อนหรือหลังเครื่องหมายมหัพภาค ตัวอย่างเช่น www.stks.or.th, webmaster@stks.or.th ถ้าข้อความนั้นมีการใส่
 • เครื่องหมายอัญประกาศหรือเครื่องหมายวงเล็บ ให้ใส่เครื่องหมายมหัพภาคไว้ติดกับเครื่องหมายอัญประกาศหรือเครื่องหมายวงเล็บ ตัวอย่างเช่น xxx (yyy). หรือ xxx “yyy”. เป็นต้น
 • ไข่ปลาหรือจุดไข่ปลา … ประกอบด้วยจุด 3 จุดเรียงติดกัน ไม่เว้นวรรคทั้งหน้าและหลังเครื่องหมาย และอาจอยู่ท้ายประโยคได้ ตัวอย่างเช่น xxx…yyy หรือ xxx… ในกรณีพิเศษที่เป็นชื่อร่างกฎหมายต่างๆ ซึ่งมักจะระบุช่องว่างหลังปีพุทธศักราช ให้เคาะแป้นเคาะวรรคหลังจุดของปีพุทธศักราช 1 ครั้ง ก่อนใส่เครื่องหมายไข่ปลา ตัวอย่างเช่น พ.ศ. … เป็นต้น
 • เสมอภาค = ควรเคาะแป้นเคาะวรรค 1 ครั้งหรือมากกว่า 1 ครั้ง ก่อนและหลังเครื่องหมายเสมอภาค ขึ้นอยู่กับความสวยงาม ตัวอย่างเช่น 1+1 = 2
 • ทับ / ไม่เว้นวรรคทั้งหน้าและหลังเครื่องหมาย ตัวอย่างเช่น วว 5204/ว.1022

การใช้อักขระพิเศษอื่นๆ สำหรับเอกสารภาษาไทย จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 • เปอร์เซ็นต์ % และดอกจันทร์ * ให้อยู่ติดกับข้อความหน้าเครื่องหมายทั้งสองนี้ ส่วนหลังเครื่องหมายให้เคาะแป้นเคาะวรรค 1 ครั้ง แล้วตามด้วยข้อความ แต่ถ้าเป็นตำแหน่งจบประโยค ให้เคาะแป้นเคาะวรรค 2 ครั้ง ตัวอย่างเช่น xxx% yyy หรือ xxx* yyy เป็นต้น
 • เครื่องหมาย @ # และ $ ให้เคาะแป้นเคาะวรรค 1 ครั้งก่อนเครื่องหมาย ส่วนหลังเครื่องหมายไม่ต้องเคาะแป้นเคาะวรรค ตัวอย่างเช่น xxx @yyy หรือ xxx #yyy หรือ xxx $yyy ยกเว้นกรณีที่เป็นที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จะไม่มีการเว้นวรรค ตัวอย่างเช่น webmaster@stks.or.th เป็นต้น
 • เครื่องหมาย – เมื่อใช้แทนคำว่า “ถึง” ไม่ต้องเว้นวรรคทั้งหน้าและหลังเครื่องหมาย ตัวอย่างเช่น 22-25 มิถุนายน พ.ศ.2543 แต่ถ้าใช้แทนสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ และต้องการแสดงความชัดเจน ควรเคาะวรรค 1 ครั้งขึ้นไป ที่หน้าและหลังเครื่องหมาย ตัวอย่างเช่น 100 – 1,000
Number of View :5104
Share
This entry was posted in ภาษาไทย and tagged , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to การใช้เครื่องหมายวรรคตอน

 1. kaninnit says:

  ขอถามหน่อยครับว่าหลักเกณฑ์พวกนี้ มีหน่วยงานไหนเป็นผู้กำหนดรึเปล่า หรือเป็นข้อตกลงที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปตกลงใช้กันเอง ตามความนิยมหรือเหตุผลเชิงเทคนิค (เช่น การตัดคำ)

  เพราะบางกฎเกณฑ์ที่กำหนดจากราชบัณฑิตฯ เช่น เรื่องเครื่องหมายไม้ยมก ก็ให้เว้นวรรคทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ไม่ได้ให้เว้นเฉพาะด้านหลังเหมือนข้อกำหนดสำหรับการพิมพ์บนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บอกไว้ในโพสนี้

 2. ขอขอบคุณครับ เนื้อหานี้เป็นแนวปฏิบัติจากการทำงานบนคอมพิวเตอร์ ซึ่งยังมีข้อจำกัดเรื่องการตัดคำภาษาไทย จึงได้ปรับเพื่อให้เกิดความเหมาะสม ไม่ได้เกี่ยวข้องกับราชบัณฑิตฯ ที่กำหนดไว้เดิม

 3. kaninnit says:

  ขอบคุณครับสำหรับข้อมูล :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>