ตราครุฑในหนังสือราชการ

พยายามนั่งค้นว่าสำนักนายกฯ บริการจุดดาวน์โหลดแฟ้มภาพตราครุฑสำหรับหนังสือราชการไว้บ้างหรือไม่อย่างไร ก็ไม่พบแหล่งดาวน์โหลด … เลยต้องหาทางอื่นดู ในที่สุดก็ต้องจบด้วยการดึงภาพตราครุฑจากต้นแบบเอกสารที่กำหนดในการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ http://www.opm.go.th/opminter/itcenter/officialletter.htm มาใช้งาน

482457_10200601494981789_1825578775_n

การใช้ตราครุฑเป็นตราประทับในหนังสือราชการของกรม กองต่างๆ และเป็นหัวกระดาษของหนังสือราชการของราชการ เพื่อให้ทราบว่างานนั้นหรือเอกสารนั้นเป็นเอกสารราชการ

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 หมวด 4  กำหนดให้การใช้ตราครุฑมีการใช้ที่แตกต่างกัน คือ ขนาดตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตร มักจะใช้อยู่ตรงกลางของหัวกระดาษ หรืออยู่ในตราชื่อส่วนราชการ ส่วนขนาดตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร มักจะอยู่ตรงส่วนอื่น ๆ เช่น อยู่ด้านบนซ้ายของหนังสือภายใน หรืออยู่ด้านบนซ้ายของซองจดหมาย เป็นต้น

No related content found.

Number of View :84250
Share
This entry was posted in ทั่วไป and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>