ความละเอียดของภาพ

ภาพจากกล้องดิจิทัล เครื่องกราดภาพ (Scanner) และโปรแกรมสร้าง/ตกแต่งภาพต่างๆ จะสร้างภาพในรูปแบบจุดภาพ (Bitmap) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความละเอียดของภาพ (Resolution) คือ พื้นที่ภาพ 1 ตารางนิ้วจะมีจำนวนจุดสีประกอบเพื่อสร้างภาพกี่จุด และเรียกหน่วยว่าจุดต่อนิ้ว (dpi: dot per inch)

ความละเอียดของภาพ (Resolution) เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ต้องพิจารณาในการเตรียมภาพ ด้วยราคาของอุปกรณ์จัดเก็บที่ลดลงบนฐานของความสามารถในการจัดเก็บที่มากขึ้นกว่าเดิม ทำให้การบันทึกภาพ การถ่ายภาพ การสแกนภาพควรกำหนดค่าความละเอียดของภาพให้สูงเท่าที่อุปกรณ์จะรับได้ หรือสูงพอควร เช่น มากกว่า 150 จุดต่อนิ้ว (Dot per Inch) หรือกำหนดค่าความกว้างของภาพ คุณภาพของภาพ (Image Quality) จากกล้องถ่ายภาพดิจิทัลให้อยู่ในระดับที่ดีถึงดีที่สุด

camera-resolution

หรือหากเป็นการสร้างภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Adobe PhtoShop ก็ควรพิจารณาความละเอียดของภาพให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น ภาพสำหรับพิมพ์ ควรกำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 300 dpi

Image Resolution

Number of View :711
Share
This entry was posted in Image & Graphics and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>