Category Archives: DSpace

เอกสารน่าสนใจเกี่ยวกับ Institutional Repository, Digital Collection

Census of Institutional Repositories in the United States Open Access Repositories : Functional and Technical Requirements Specification Digital Academic Repositories (DARE) : A Shared Experience Institutional Repositories: The Experience of Master’s and Baccalaureate Institutions A Guide to Institutional Repository Software Choosing Software … Continue reading

Share
Posted in Digital Collection, DSpace, Institutional Repository | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ห้องสมุดดิจิทัลคิดดี โครงการแบ่งกันรู้ ร่วมกันคิด

โครงการดีๆ อีกโครงการที่ ศ.ดร.วิลาส วูวงศ์ ได้ดำเนินการและเชิญชวนเครือข่ายมาร่วมดำเนินการ ได้แก่ ห้องสมุดดิจิทัลคิดดี โครงการแบ่งกันรู้ ร่วมกันคิด หรือโครงการ Kids-D http://dl.kids-d.org/ โดยมีเครือข่ายความร่วมมือดังนี้ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรมควบคุมมลพิษ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม Greenpeace กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อมูลเพิ่มเติม KIDS-D and beyond โครงการแบ่งกันรู้ ร่วมกันคิด (Knowledge Sharing and Collaborative Thinking Project) www.kids-d.org กำเนิดใหม่ห้องสมุดดิจิทัล เครือข่ายห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา Number of … Continue reading

Share
Posted in Digital Collection, DSpace | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

คลังข้อมูลและสื่อดิจิทัล ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

คลังข้อมูลและสื่อดิจิทัล ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย (Thai Breastfeeding Center: Digital Repository) เป็นอีกหนึ่งคลังเอกสารดิจิทัลที่นำ DSpace มาพัฒนาและปรับแต่งหน้าเว็บได้สวยงามมาก โดยเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (Breastfeeding) ซึ่งจัดทำและเผยแพร่ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าสืบค้นและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://breastfeedinglib.saiyairak.com/ เนื้อหามีทั้งเอกสารเผยแพร่และสื่อมัลติมีเดีย สามารถเข้าไปสืบค้น เรียกดูออนไลน์ หรือดาวน์โหลดได้ทันทีโดยไม่ต้องเป็นสมาชิก Number of View :1284

Share
Posted in Digital Collection, DSpace | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏรได้พัฒนาคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ โดยใช้โปรแกรม DSpace และเปิดให้บุคคลทั่วไปสมัครสมาชิกเข้าไปใช้งานได้ผ่านทาง http://dl.parliament.go.th/   เอกสารที่เผยแพร่แบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ดังนี้ ร่างรัฐธรรมนูญ ร่างพระราชบัญญัติ ญัตติ … สรุปผลงานสภา เอกสารวิชาการ เอกสารวิจัย รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ Number of View :1587

Share
Posted in Digital Collection, DSpace, Law | Tagged , , , , , | Leave a comment

DSpace กับประเด็นน่าสนใจ

เว็บไซต์ DSpace.org ซึ่งเป็นเว็บไซต์ทางการของซอฟต์แวร์ DSpace ได้ให้ความหมายของซอฟต์แวร์ DSpace ไว้ดังนี้ DSpace is the software of choice for academic, non-profit, and commercial organizations building open digital repositories. DSpace preserves and enables easy and open access to all types of digital content including text, images, … Continue reading

Share
Posted in DSpace | Tagged , , | Leave a comment

DSpace อีกสักรอบ

วันที่ 29 ม.ค. 2556 มีการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 29 ณ โรงแรมเวียงลคร ลำปาง ในหัวข้อที่เกี่ยวกับ DSpace ก็เลยต้องขอเขียนเรื่อง DSpace อีกสักรอบ เพราะยังคงได้ยินเหมือนเดิมว่า การพัฒนาคลังเอกสารสถาบัน หรือคลังปัญญาสถาบัน (Institutional Repository: IR) ของสถาบันอุดมศึกษา คือ การพัฒนาด้วย DSpace อันสื่อว่า IR คือ DSpace และ DSpace คือ IR ซึ่งอาจจะหลงทาง หลงประเด็น ภายใต้ข้อจำกัดที่องค์กรเองก็ดิ้นไม่หลุด การพัฒนา IR เป็นหนึ่งภาระกิจสำคัญที่สถาบันอุดมศึกษาควรดำเนินการ อย่างไรก็ดีการเลือกเครื่องมือโดยเฉพาะซอฟต์แวร์ว่าจะใช้ตัวใด … Continue reading

Share
Posted in DSpace, Institutional Repository | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

การพัฒนา IR – Institutional Repository ของ สวทช.

การพัฒนา Institutional Repository ของ สวทช. โดยเฉพาะประเด็นการเลือกใช้ Drupal แทนซอฟต์แวร์ DSpace อันเป็นซอฟต์แวร์ที่นิยมกันมากในประเทศไทยสำหรับพัฒนา IR … สไลด์คงเป็นคำตอบว่าเหตุใด สวทช. โดย STKS เลือกใช้ Drupal และตัวอย่างการใช้ในมิติต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและงานของ UNESCO ประเทศไทย NSTDA IR View more presentations from Boonlert Aroonpiboon Number of View :1535

Share
Posted in Drupal, DSpace, Institutional Repository | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ลงทะเบียนเป็นสมาชิก DSpace

การเข้าใช้งาน DSpace จะต้องลงทะเีบียนด้วย eMail Address แล้วรอโปรแกรมส่งข้อมูลผ่านอีเมลเพื่อเข้าไประบุ Password ด้วยตนเอง ดังนั้นการติดตั้ง DSpace จะต้องกำหนดค่า SMTP ให้ทำงานก่อน จากนั้นสมาชิกจึงจะสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ ดังนี้ จากจอภาพเริ่มต้นของ DSpace (ตัวอย่างโหมด Manakin) ให้คลิกเลือก Register ในหน้าจอการลงทะเบียนใหม่ ให้ป้อนบัญชีอีเมลที่ต้องการสมัคร Number of View :1694

Share
Posted in DSpace | Tagged , , , | Leave a comment

ปรับระบบรับ/ส่งอีเมลของ DSpace ด้วย Gmail SMTP

DSpace จำเป็นต้องใช้ระบบอีเมลเพื่อสมัครสมาชิก สร้างสมาชิกใหม่ ปรับเปลี่ยนแก้ไขรหัสผ่าน ดังนั้นควรกำหนดค่า SMTP เพื่อการรับ/ส่งอีเมลก่อนใช้งาน ทั้งนี้ขอแนะนำการใช้ SMTP ของ Gmail โดยแก้ไขรายการ ดังนี้ เปิดไฟล์ dspace.cfg ใน C:\dspace\config …. แนะนำให้ใช้ NotePad++ แก้ไขข้อมูล ดังนี้ mail.server  ให้ระบุเป็น smtp.gmail.com mail.server.username ให้ระบุเป็น Gmail-account@gmail.com mail.server.password  ให้ระบุเป็น รหัสผ่านของ Gmail-account mail.server.port ให้ระบุเป็น 465 mail.from.address ให้ระบุเป็น Gmail-account@gmail.com feedback.recipient  ให้ระบุเป็น … Continue reading

Share
Posted in DSpace | Tagged , , , , | 3 Comments