Category Archives: Law

สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons Licence: CC) เป็นสัญญาอนุญาตทางลิขสิทธิ์ประเภทหนึ่งพัฒนาโดย Hewlett Foundation study องค์กรไม่แสวงกำไรองค์กรหนึ่งที่เน้นงานด้านกฏหมาย วัตถุประสงค์ของสัญญานี้เพื่อให้เจ้าของผลงานอันมีลิขสิทธิ์สามารถแสดงข้อความอันอำนวยความสะดวกให้สาธารณชนรู้ถึงสิทธิ์ในผลงาน และทราบว่าจะนำงานอันมีลิขสิทธ์ของตนไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยผู้ที่นำผลงานไปใช้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เช่น อ้างอิงแหล่งที่มา ไม่ใช่เพื่อการค้า ไม่ดัดแปลงต้นฉบับ เป็นต้น รายละเอียดของแต่ละสัญญาอนุญาตนั้น ขึ้นอยู่กับรุ่นของสัญญา และประกอบไปด้วยตัวเลือกจากเงื่อนไข 4 เงื่อนไข โดยได้มีการจัดทำสัญลักษณ์เงื่อนไขเป็น 4 ประเภท ซึ่งเครือข่ายครีเอทีฟคอมมอนส์ประเทศไทย (http://cc.in.th) ได้ถอดความและนำสัญลักษณ์ 4 เงื่อนไขนั้นมาอธิบายไว้ดังนี้ Number of View :53

Posted in Law | Tagged , , , , , | Leave a comment

การระบุสัญญาอนุญาตแบบ (cc) กรณีศึกษา STKS

ด้วยคำแนะนำของ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล STKS ได้ริเริ่มจัดทำเอกสารเผยแพร่และอนุญาตให้ผู้อ่านเข้าถึงได้ตามสัญญาอนุญาตแบบ CreativeCommons โดยมีรูปแบบสัญญา ดังนี้ กรณีที่อนุญาตให้จำหน่ายได้ ปรับแก้ไขได้ ให้ติดสัญญาอนุญาต แสดงที่มา 3.0 ประเทศไทย และระบุ URL ดังนี้ http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/th/ <a rel=”license” href=”http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/th/”><img alt=”Creative Commons License” src=”http://i.creativecommons.org/l/by/3.0/th/88×31.png” /></a><br />This work is licensed under a <a rel=”license” href=”http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/th/”>Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License</a>.<br />Based on a work … Continue reading

Posted in Law | Tagged , , | Leave a comment

Youtube Audio Library: แหล่งรวมเสียงและเพลงประกอบฟรี

Youtube Audio Library อีกหนึ่งบริการน่าสนใจของ Youtube ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดเสียงหรือเพลงประกอบได้ฟรี สำหรับนำไปใช้ในงานตัดต่อวิดีโอหรือการผลิตมัลติมีเดียต่างๆ ช่วยลดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นประเด็นที่ไม่ควรมองข้าม Number of View :1775

Posted in Law, Multimedia | Tagged , , | Leave a comment

การถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)

กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือที่ มท ๐๓๐๙.๒/ว ๖๘๕๗ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) แจ้งให้หน่วยงาน ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดตลอดจนประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันว่า กรณีหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลขอผู้ถือบัตรหรือขอคัดสำเนาบัตร เพื่อประกอบพิจารณา หรือจะต้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตรเป็นหลักฐาน โดยเฉพาะบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญครบถ้วนอยู่ด้านหน้า ควรให้ถ่ายสำเนาบัตรเพียงด้านเดียว เนื่องจากด้านหลังบัตรเป็นข้อมูลกำกับบัตรเพื่อควบคุมการจ่ายบัตร เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนด้วย รายละเอียดเพิ่มเติม Number of View :326

Posted in Law, ทั่วไป | Tagged , , , , | Leave a comment

คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏรได้พัฒนาคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ โดยใช้โปรแกรม DSpace และเปิดให้บุคคลทั่วไปสมัครสมาชิกเข้าไปใช้งานได้ผ่านทาง http://dl.parliament.go.th/   เอกสารที่เผยแพร่แบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ดังนี้ ร่างรัฐธรรมนูญ ร่างพระราชบัญญัติ ญัตติ … สรุปผลงานสภา เอกสารวิชาการ เอกสารวิจัย รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ Number of View :484

Posted in Digital Collection, DSpace, Law | Tagged , , , , , | Leave a comment

เว็บตัวอย่าง CreativeCommons

ก่อนหน้านี้เวลาไปบรรยายประเด็นที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ จะต้องยกตัวอย่างเว็บ สสส. ประกอบทุกครั้งเพราะเป็นเว็บแรกๆ ที่นำ CreativeCommons มาใช้แทน Copyright ได้ชัดเจนมาก แต่ตอนนี้คงต้องขอยกเว็บคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยอีกเว็บ ….ชอบอีกแล้ว … อันนี้คารวะเลยสำหรับคณะวิทย์ มหิดล ที่ทั้งเว็บแม่ และเว็บห้องสมุดสตางค์ฯ … ที่โดนใจมานานมากแล้ว Number of View :601

Posted in Law, Web Technology | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

บทความที่เกี่ยวข้องกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ

คู่มือพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดย ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ Number of View :304

Posted in Law | Tagged , , , , , , | Leave a comment

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

หลายๆ หน่วยงานชอบเอาข้อมูลการลงทะเบียนเข้าสัมมนา ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลที่ค่อนข้างมาก และกระทบความเป็นส่วนตัวของบุคคล มาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์การสัมมนาที่ตนเองจัด … ยังไงก็ฝากพิจารณาตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 24 กันบ้างนะครับ …. มาตรา 24 หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือ ของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ดังต่อไปนี้ (1) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการนำไปใช้ตามอำนาจหน้าที่ ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น (2) เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้น (3) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ทำงานด้านการวางแผนหรือการสถิติหรือสำมะโนต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่ต้องรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อื่น (4) เป็นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนที่ทำให้รู้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด (5) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา 26 วรรคหนึ่ง เพื่อการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา (6) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน … Continue reading

Posted in Law | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

เอกสารจดหมายเหตุจากพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

มาตรา ๒๔ หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยดังต่อไปนี้ (๕) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง เพื่อการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา หมวด ๔ เอกสารประวัติศาสตร์ มาตรา ๒๖ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุครบกำหนดตามวรรคสองนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้น ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรหรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา เพื่อคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า กำหนดเวลาต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตามวรรคหนึ่งให้แยกประเภท ดังนี้ (๑) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ เมื่อครบเจ็ดสิบห้าปี (๒) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๕ เมื่อครบยี่สิบปี กำหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปได้ในกรณีดังต่อไปนี้ (๓) หน่วยงานของรัฐยังจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารของราชการไว้เองเพื่อประโยชน์ในการใช้สอย โดยต้องจัดเก็บและจัดให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าตามที่จะตกลงกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร (๔) หน่วยงานของรัฐเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารนั้นยังไม่ควรเปิดเผย โดยมีคำสั่งขยายเวลากำกับไว้เป็นการเฉพาะราย … Continue reading

Posted in Law, Library | Tagged , , , , , | Leave a comment

สรุปประเด็นกฎหมายลิขสิทธิ์

บทความแนะนำ “ตื่นเถิดชาวไทย ถึงเวลาจะปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธิ์กันหรือยัง” ประเด็นน่าสนใจการใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม …. สำหรับทุกท่าน สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ : Creative Commons eBook กับประเด็นลิขสิทธิ์ และเชื่อมโยงกับบริการโดยบรรณารักษ์ แนวปฏิบัติการเผยแพร่เนื้อหาผ่านเว็บเพื่อการเรียนการสอน การรับรู้ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เหตุใดต้องมี “อ้างอิง” ผลงานวิชาการกับประเด็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล ค้นหาภาพที่ให้ใช้ได้ตามสัญญาอนุญาต Creative Commons จาก Flickr.com แหล่งรวมฟรี ClipArt เหตุใด … ฟอนต์จึงสามารถฟ้องร้องประเด็น “ลิขสิทธิ์” ได้ ข้อมูลการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง Number of View :580

Posted in Law | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment