Category Archives: Law

ลิขสิทธิ์กับการเข้าถึงหนังสือตำราเรียนเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา

ลิขสิทธิ์กับการเข้าถึงหนังสือตำราเรียนเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา … การถ่ายสำเนาหนังสือเรียนผิดกฎหมายหรือไม่ … ทำอย่างไรจึงจะพูดได้ว่า “การใช้งานที่เป็นธรรม” ต้องอ่านดูนะครับ อย่าตีความเอง     Copyright in Education from Boonlert Aroonpiboon Number of View :1233

Share
Posted in Law | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 มีประเด็นน่าสนใจหลายเรื่อง เช่น ข้อมูลการบริหารสิทธิ หมายถึง ข้อมูลที่บ่งชี้ถึงผู้สร้างสรรค์ งานสร้างสรรค์ นักแสดง การแสดง เจ้าของลิขสิทธิ์ หรือระยะเวลาและเงื่อนไขการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ ตลอดจนตัวเลขหรือรหัสแทนข้อมูลดังกล่าว โดยข้อมูลเช่นว่านี้ติดอยู่หรือปรากฏเกี่ยวข้องกับงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิ่งบันทึกการแสดง   Copyright Act Law : 2558 # 2 from Boonlert Aroonpiboon Number of View :1102

Share
Posted in Law | Tagged , , | Leave a comment

ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่…) พ.ศ. …

ปัจจุบันกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยี (Technological Protection Measures) และการให้ความคุ้มครองข้อมูลบริหารสิทธิ (Rights Management Information) จึงมีการร่างพระราชบัญญัตินี้ออกมาเพื่อรองรับในกรณีที่มีการนำข้อมูลบริหารสิทธิและมาตรการทางเทคโนโลยีนั้นมาใช้ในการคุ้มครองงานที่มีลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง นอกจากนั้น ได้มีการกำหนดข้อยกเว้นการกระทำละเมิดลิขสิทธิ์กรณีการจำหน่วยต้นฉบับหรือสำเนางานอันมีลิขสิทธิ์ ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดงกรณีการทำซ้ำที่จำเป็นในระบบคอมพิวเตอร์ และกรณีที่ผู้ให้บริการซึ่งมิใช้ผู้ควบคุมริเริ่ม หรือสั่งการให้มีการละมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ รวมทั้งกำหนดให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้กระทำผิดต้องจ่ายค่าเสียหายเพิ่มขึ้น ตลอดจนมีอำนาจสั่งริบหรือทำลายสิ่งที่ใช้ในการกระทำความผิด หรือสิ่งที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงซึ่งได้ทำขึ้นหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่…) พ.ศ. … ที่ สนช. เห็นชอบ Number of View :300

Share
Posted in Law | Tagged , , , | Leave a comment

กฏหมายลิขสิทธิ์กับห้องสมุด

ประเด็นกฎหมายลิขสิทธิ์นับเป็นประเด็นที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตาม พรบ.ลิขสิทธ์ 2537 ได้กล่าวไว้ในมาตรา 34 ดังนี้ มาตรา ๓๔ การทำซ้ำโดยบรรณารักษ์ของห้องสมุดซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หากการทำซ้ำนั้นมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร และได้ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง ในกรณีดังต่อไปนี้ (๑) การทำซ้ำเพื่อใช้ในห้องสมุดหรือให้แก่ห้องสมุดอื่น (๒) การทำซ้ำงานบางตอนตามสมควรให้แก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการวิจัยหรือการศึกษา โดยมาตรา 32 วรรคหนึ่ง มีเนื้อหาดังนี้ “การกระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ หากไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์” ดังนั้น จากมาตรา 34 การทำซ้ำแค่ไหนที่ไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงาานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติ และแค่ไหนไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบธรรมด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร นอกจากนี้คำว่า “บรรณารักษ์” ครอบคลุมแค่ไหน เพราะห้องสมุดจำนวนมากในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง อีกทั้งยังมีการให้เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่น่ามาจะเกี่ยวข้องมาดำเนินการในการทำซ้ำ รวมทั้ง “ห้องสมุด” มีนิยาม … Continue reading

Share
Posted in Law, Library | Tagged , , , , , | 1 Comment

จำนวนผลงานที่เลือกใช้สัญญาอนุาต Creative Commons

เว็บไซต์ https://stateof.creativecommons.org ได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สัญญาอนุญาต Creative Commons ในภาพรวมไว้น่าสนใจ โดยพบว่าปี 2014 มีผลงานมากกว่า 800 ล้านผลงาน เพิ่มจากปี 2010 มากกว่า 50% นะนี่ ทั้งนี้สามารถอ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่ https://stateof.creativecommons.org/report/ ยังไงก็หวังว่าประเทศไทย จะเป็นหนึ่งประเทศที่สร้างสรรค์สังคมแห่งการแบ่งปันด้วยสัญญาอนุญาตนี้กันมากขึ้นนะครับ Number of View :280

Share
Posted in Law | Tagged , , , , , , | Leave a comment

แนวปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (ฉบับผู้สร้างสรรค์)

เอกสารแนวปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (ฉบับผู้สร้างสรรค์) เป็นเอกสารที่จัดทำเพื่อใช้ในโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อมอบให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการนำไปบริหารจัดการและรู้วิธีกำหนดเงื่อนไขในการใช้งานทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด อันจะเป็นองค์ประกอบสำคัญของ “การก้าวสู่สังคมการเรียนรู้แบบแบ่งปัน” เนื่องจากการเรียนรู้ที่มีคุณค่า ก็คือ การเรียนรู้แบบร่วมมือ การแบ่งปันความรู้ ไม่ยึดถือในความเป็นเจ้าของมากเกินไป จนไปขัดโอกาสการเข้าถึงโอกาสการเรียนรู้ของผู้อื่น แนวคิดการสร้างช่องทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้อิสระเสรี จึงเป็นแนวคิดของการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) โดยมีหัวใจสำคัญอยู่ที่การแบ่งปันแหล่งทรัพยากรด้านการศึกษาที่มีคุณภาพสู่สังคมโลกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาได้อย่างเสรี   Open Educational Resources for Author from Boonlert Aroonpiboon Number of View :575

Share
Posted in Digital Media, e-Learning, Education, Educational Material, Law | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

การระบุสัญญาอนุญาตใน Slideshare

จุดเด่นที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของเครื่องมือในกลุ่ม Social Media/Social Networking ก็คือ การเพิ่มฟังก์ชันระบุสัญญาอนุญาตของสื่อที่นำเข้ารายชิ้น อันจะช่วยให้ผู้สร้างสรรค์สามารถนำผลงานเผยแพร่และกำหนดสัญญาอนุญาตการใช้งานผลงานได้สะดวก รวมทั้งแสดงผลต่อผู้ใช้ได้ชัดเจน ดังเช่น http://www.slideshare.net/ Number of View :299

Share
Posted in Law | Tagged , , , , , , | Leave a comment

สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons Licence: CC) เป็นสัญญาอนุญาตทางลิขสิทธิ์ประเภทหนึ่งพัฒนาโดย Hewlett Foundation study องค์กรไม่แสวงกำไรองค์กรหนึ่งที่เน้นงานด้านกฏหมาย วัตถุประสงค์ของสัญญานี้เพื่อให้เจ้าของผลงานอันมีลิขสิทธิ์สามารถแสดงข้อความอันอำนวยความสะดวกให้สาธารณชนรู้ถึงสิทธิ์ในผลงาน และทราบว่าจะนำงานอันมีลิขสิทธ์ของตนไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยผู้ที่นำผลงานไปใช้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เช่น อ้างอิงแหล่งที่มา ไม่ใช่เพื่อการค้า ไม่ดัดแปลงต้นฉบับ เป็นต้น รายละเอียดของแต่ละสัญญาอนุญาตนั้น ขึ้นอยู่กับรุ่นของสัญญา และประกอบไปด้วยตัวเลือกจากเงื่อนไข 4 เงื่อนไข โดยได้มีการจัดทำสัญลักษณ์เงื่อนไขเป็น 4 ประเภท ซึ่งเครือข่ายครีเอทีฟคอมมอนส์ประเทศไทย (http://cc.in.th) ได้ถอดความและนำสัญลักษณ์ 4 เงื่อนไขนั้นมาอธิบายไว้ดังนี้ Number of View :2325

Share
Posted in Law | Tagged , , , , , | Leave a comment

การระบุสัญญาอนุญาตแบบ (cc) กรณีศึกษา STKS

ด้วยคำแนะนำของ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล STKS ได้ริเริ่มจัดทำเอกสารเผยแพร่และอนุญาตให้ผู้อ่านเข้าถึงได้ตามสัญญาอนุญาตแบบ CreativeCommons โดยมีรูปแบบสัญญา ดังนี้ กรณีที่อนุญาตให้จำหน่ายได้ ปรับแก้ไขได้ ให้ติดสัญญาอนุญาต แสดงที่มา 3.0 ประเทศไทย และระบุ URL ดังนี้ http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/th/ <a rel=”license” href=”http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/th/”><img alt=”Creative Commons License” src=”http://i.creativecommons.org/l/by/3.0/th/88×31.png” /></a><br />This work is licensed under a <a rel=”license” href=”http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/th/”>Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License</a>.<br />Based on a work … Continue reading

Share
Posted in Law | Tagged , , | Leave a comment

Youtube Audio Library: แหล่งรวมเสียงและเพลงประกอบฟรี

Youtube Audio Library อีกหนึ่งบริการน่าสนใจของ Youtube ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดเสียงหรือเพลงประกอบได้ฟรี สำหรับนำไปใช้ในงานตัดต่อวิดีโอหรือการผลิตมัลติมีเดียต่างๆ ช่วยลดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นประเด็นที่ไม่ควรมองข้าม Number of View :27324

Share
Posted in Law, Multimedia | Tagged , , | 3 Comments
1 2 3 5