Tag Archives: บรรณานุกรม

การได้มาของทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด

การได้มาของทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด สามารถทำได้ง่ายๆ โดยการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคัดเลือกและกำหนดแนวปฏิบัติร่วมกัน ทรัพยากรที่มีอยู่เดิมไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ดำเนินการคัดเลือกแล้วแปลงสภาพให้อยู่ในรูปสื่อดิจิทัลที่เหมาะสม กำหนดสัญญาอนุญาตแบบเปิด ลงรายการแล้วนำเข้าสู่คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด ทั้งนี้ทรัพยากรบางรายการ อาจจะอยู่ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ตัวเล่ม ก็สามารถดำเนินการได้โดยใช้วิธีการลงรายการบรรณานุกรมในคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด ทรัพยากรใหม่ ให้กำหนดกระบวนการว่าจ้างเพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม โดยระบุให้ผู้รับว่าจ้างจัดส่งทรัพยากรดังกล่าวในรูปแบบแฟ้มดิจิทัล เช่น แฟ้มภาพ แฟ้มแผนภาพ แฟ้มผังภาพ พร้อมกับทรัพยากรที่จัดจ้าง โดยทรัพยากรทั้งหมดต้องไม่มีประเด็นทางทรัพย์สินทางปัญญา จากจึงนำแฟ้มดิจิทัลดังกล่าวมากำหนดสัญญาอนุญาต และลงรายการบรรณานุกรมเพื่อจัดเก็บในคลังทรัพยากรแบบเปิดต่อไป Number of View :116

Share
Posted in e-Learning, Education, Educational Material | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

โครงการบรรณานุกรมรามเกียรติ์ และ Ramayana

โครงการบรรณานุกรมรามเกียรติ์ และ Ramayana เป็นโครงการที่ STKS สนับสนุนแนวความคิดของ ผศ. สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร และสถาบันคึกฤทธิ์ เพื่อดำเนินการจัดหาและรวบรวมหนังสือและเอกสารวิชาการ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวกับรามเกียรติ์ ฉบับและสำนวนต่าง ๆ เช่น ฉบับท้องถิ่น ฉบับของประเทศเพื่อนบ้าน บทพากย์หนังใหญ่ บทการแสดงโขนและละครใน(เฉพาะครั้งที่แสดง) ตลอดจนเอกสารจากการประชุมรามายณะนานาชาติ และสื่อดิจิตอล เช่นแผ่น CD บันทึกการแสดง DVD ภาพยนตร์เรื่องรามเกียรติ์และภาพยนตร์การ์ตูน / อนิเมชัน นำมาจัดเป็นชั้นหนังสือเฉพาะเรื่อง รามเกียรติ์ และ รามายณะ ในห้องสมุดสถาบันคึกฤทธิ์ พร้อมทั้งรวบรวมรายชื่อหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ เกี่ยวกับรามเกียรติ์และรามายณะที่มีตัวเล่มอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จัดทำเป็นรายการทรัพยากรของห้องสมุดเพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเรื่องรามเกียรติ์และรามายณะสำหรับผู้สนใจทั่วไป Number of View :145

Share
Posted in Digital Collection, แหล่งเรียนรู้ | Tagged , , , , , , | Leave a comment

APA Citation Style

ปัญหาหนึ่งของการทำอ้างอิงและบรรณานุกรมท้ายเล่มก็คือ รูปแบบที่ถูกต้อง เอาเป็นว่าจำเว็บนี้ไว้เลยดีกว่า https://owl.english.purdue.edu/owl/section/2/10/ ตัวช่วยชั้นเยี่ยม Number of View :265

Share
Posted in Education, Library, Reference Manager | Tagged , , , , , | Leave a comment

หอสมุดแห่งชาติ

หอสมุดแห่งชาติของประเทศไทย เป็นหน่วยงานระดับสำนักสังกัดกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มีภาระหน้าที่ ดำเนินการ จัดหา รวบรวม แลสำนักหอสมุดแห่งชาติะสงวนรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของชาติ ในรูปของหนังสือตัวเขียน หนังสือตัวพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ดำเนินงานด้านเทคนิควิชาการบรรณารักษ์ศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์และเทคโนโลยีสารนิเทศ ตามหลักมาตรฐานสากล ตลอดจนให้การฝึกอบรมแก่บุคลากรของหน่วยงานและสถาบัน การศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้บริการการอ่าน ศึกษาค้นคว้าและวิจัยแก่ประชาชน เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นศูนย์ประสานงานระบบสารนิเทศทางวิชาการแห่งชาติ เป็นศูนย์ข้อมูลวารสารระหว่างชาติแห่งประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศูนย์กำหนดเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) ศูนย์กำหนดเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) ศูนย์กำหนดรายละเอียดทางบรรณานุกรมของหนังสือที่จัดพิมพ์ในประเทศ (CIP) และเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนและ ยืมสิ่งพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ เป็นคลังสิ่งพิมพ์ของชาติ และศูนย์รวมสิ่งพิมพ์ขององค์การสหประชาชาติ … Continue reading

Share
Posted in Library, แหล่งเรียนรู้ | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ULibM ระบบห้องสมุดอัตโนมัติโดยคนไทยเพื่อคนไทย

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติโดยคนไทยเพื่อคนไทยที่น่าสนใจระบบหนึ่ง ก็คงหนีไม่พ้น ULibM หรือ Union Library Management ที่พัฒนาโดยอาจารย์สมพงษ์ เจริญศิริ และทีมจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม Number of View :478

Share
Posted in Library | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

บรรณานุกรมรามเกียรติ์

STKS สนับสนุนงานของท่านอาจารย์สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร นักวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรม และอดีตผู้อำนวยการศูนย์มนุษยวิทยาฯ ในการพัฒนาฐานข้อมูลบรรณานุกรมรามเกียรติ์ เพื่อบริการสืบค้นทรัพยากรรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับวรรณคดีอมตะดังอย่าง รามเกียรติ์ โดยเข้าถึงได้ที่ http://technology.in.th/ramkian/ Number of View :382

Share
Posted in Digital Collection | Tagged , , , , , | Leave a comment

Subject Headings ในมิติผู้ใช้

สืบเนื่องจากการเข้าใช้งาน OPAC ของหลายห้องสมุดมีประเด็นคาใจ 1 เรื่องคือ ส่วนแสดงผลหัวเรื่อง หรือ Subject Heading เพราะหลายระบบบริการลิงก์ให้คลิกเพื่อกรองข้อมูลจากหัวเรื่องนี้ ดังนี้ จากภาพหัวเรื่องหลัก คือ วิทยาศาสตร์ และหัวเรื่องรอง คือ การศึกษาและการสอน ทั้งนี้การเข้าใช้งานที่ถูกต้องเพื่อการกรองข้อมูล หากผู้ใช้คลิกที่คำว่าวิทยาศาสตร์ ก็ควรจะเป็นการกรองด้วย “วิทยาศาสตร์” เพียงคำเดียว และหากคลิกที่คำว่าการศึกษาและการสอน ก็ควรเป็นการกรองด้วย “การศึกษาและการสอน” เพียงคำเดียวเช่นกัน (หรือจะเป็นการกรอง “วิทยาศาสตร์” AND “การศึกษาและการสอน”) แต่จากที่ใช้งานของหลายสถาบัน พบว่าหัวเรื่องดังภาพ ระบบจะถือว่าเป็นคำๆ เดียว ส่งผลให้การกรองเกิดความผิดพลาดตามหลักการ Number of View :441

Share
Posted in Library | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

การเตรียมไฟล์ PDF ที่เป็นมิตรกับ Google Scholar

จากบทความ การเตรียมไฟล์ PDF ที่เป็นมิตรกับ Search Engine ขอส่งต่อมายังการเตรียมไฟล์ PDF ที่เป็นมิตรกับ Google Scholar บ้างนะครับ โดยเฉพาะเอกสาร PDF ที่เป็นบทความวิจัย บทความวิชาการ อันจะมีผลต่อค่า Webometric ของสถาบันการศึกษาหลายสถาบันด้วยครับ ประเด็นปัญหาที่พบเกี่ยวกับเอกสาร PDF ก็คือ การนำเอกสาร PDF ใส่ในเครื่องแม่ข่ายเว็บแล้วทำลิงก์มายังเอกสาร PDF ตรง ซึ่งจะมีผลให้ Google Scholar ไม่สามารถประเมินมูลค่าของเอกสาร PDF ดังกล่าวได้เต็มประสิทธิภาพ วิธีการที่ควรทำคือ ควรสร้างหน้าเอกสารเว็บ (HTML) คู่กับไฟล์ PDF ทุกครั้ง โดย 1 … Continue reading

Share
Posted in Digital Collection, Digital Media, Google, Library, Searching | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ผลงานวิชาการจาก Scopus ในรายงานประจำปี

ได้รับโจทย์ให้หาวิธีนำข้อมูลผลงานวิชาการประจำปี 2013 จาก Scopus มาจัดแต่งเพื่อประกอบการทำรายงานประจำปีของหน่วยงาน ดังตัวอย่าง วิธีการก็ไม่ยุ่งยากเลยครับ เริ่มจากการค้นหาผลงานจาก Scopus เนื่องจากเป็นภาพรวมผลงานระดับองค์กร จึงสามารถใช้ Affiliation Search ได้ ดังนี้ Number of View :687

Share
Posted in Online Database | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

เครื่องมือช่วยสืบค้นผลงานวิชาการของ UK

กระแสการพัฒนา IR – Institutional Repository มาแรงมาก สถาบันการศึกษาต่างๆ ของสหราชอาณาจักรก็ให้ความสำคัญและพัฒนา IR อย่างต่อเนื่องเช่นกัน จนเกิดเป็นระบบคลังเอกสารสถาบันมากกว่า 100 ระบบ 100 สถาบัน จุดเด่นของ IR ก็คือ สนับสนุนระบบเก็บเกี่ยวบรรณานุกรมบนฐาน OAI-PMH อันส่งผลต่อการพัฒนากลไกช่วยสืบค้นผลงานวิชาการข้ามระบบได้สะดวก http://irs.mimas.ac.uk/projectinfo/ เป็นหนึ่งเว็บที่พัฒนาบนฐาน OAI-PMH ที่เก็บเกี่ยวบรรณานุกรมผลงานวิชาการของคลังเอกสารสถาบันทั้ง 100 กว่าสถาบันมารวม ณ จุดเดียว ทั้งนี้กระบวนการสืบค้นและผลลัพธ์มีลูกเล่นที่น่าศึกษาและนำมาประยุกต์ใช้ได้ดี ลองกันดูนะครับ Number of View :297

Share
Posted in Digital Collection, Institutional Repository | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment