Tag Archives: บรรณานุกรม

ความเห็นการปรับปรุงระบบของ TCI

คุณชาตรี วงศ์แก้ว  นักวิจัยจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย – TCI: Thailand Citation Index ได้ติดต่อมาเพื่อขอความรู้ในประเด็นแนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบเว็บและฐานข้อมูลของ TCI ประเด็นหลักๆ คือศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ได้ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยมาครบ 10 ปี รวมทั้งกำลังดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารอาเซียน แต่การทำงานของระบบโดยเฉพาะการนำเข้าข้อมูลยังเป็นระบบพิมพ์มือ ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนของศูนย์ฯ ต้องการให้มีการปรับปรุงกระบวนการนำเข้า การทำงานของฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยและอาเซียน หน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นกองบรรณาธิการวารสารในประเทศไทย ส่งข้อมูลวารสาร เช่น ชื่อวารสาร สาขาที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ สังกัด กองบรรณาธิการ ISSN ข้อมูลและรูปแบบการเผยแพร่ ให้ TCI เพื่อทีมงานของ TCI นำไปป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ ทุกรอบการเผยแพร่วารสาร กองบรรณาธิการ จะต้องส่งวารสารจะเป็นรูปแบบตัวเล่ม หรือรูปแบบสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได ให้ทีมงาน … Continue reading

Share
Posted in Bibliometric, Library, Reference Manager | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

คลังความรู้ … ประเด็นการเชื่อมระบบ

กระแสการเชื่อมระบบ โดยเฉพาะ “คลังความรู้ คลังเอกสารสถาบัน” เริ่มมีสูงขึ้น ในฐานะที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาบ้าง ขอเสนอความเห็นและประเด็นเพื่อประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ เรียกชื่อระบบว่าอะไรดี ใช้คำว่า IR หรืออะไรดีนะ … สำหรับคลัง… ที่จะพัฒนาขึ้น … เอาเป็นว่าใช้คำที่แสดงถึงเอกลักษณ์ตนเองดีกว่าครับ อย่าลอกตามๆ กัน อย่าใช้ตามกระแส … เพราะหากใช้ตามกัน หรือใช้ตามกระแส ก็อาจจะทำให้ “ผิดเพี้ยน” ไปจากหลักวิชาการได้ เช่น ทรัพยากรที่นำมาจัดเก็บเป็นของหน่วยงานอื่น หรือบุคคลนอกองค์กร หากใช้คำว่า IR ที่มาจาก Institutional Repository ก็คงทำให้ดูกระไรหรือไม่ ทั้งนี้มีคำให้ใช้เยอะ เช่น ​Knowledge Bank, Knowledge … Continue reading

Share
Posted in Digital Collection | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

รายการบรรณานุกรม : กรณีย่อหน้าในบรรทัดที่ 2 เป็นต้นไปของรายการ

ณ วันนี้ที่การทำรายการบรรณานุกรมของเอกสารวิชาการ เอกสารวิจัยต่างก็จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรมงานพิมพ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งหลายๆ ท่านได้ใช้ความสามารถของเครื่องมือจัดการบรรณานุกรม – Reference Manager Software กลับพบว่าหลายหน่วยงาน หลายสถาบันยังคงกำหนดแนวปฏิบัติการเขียนบรรณานุกรมบนฐานเครื่องพิมพ์ดีดอยู่คงเดิม โดยไม่ได้ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานที่เปลี่ยนไป ดังเช่น จากภาพจะพบว่า แบบแผนและหลักเกณฑ์ ยังกำหนดให้เคาะ ไม่ว่าจะเป็นการเคาะหลังจุด หรือการเคาะย่อหน้าในบรรทัดที่ 2 (จากภาพคือ 8 เคาะ) Number of View :672

Share
Posted in Education, Reference Manager, Research | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

การได้มาของทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด

การได้มาของทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด สามารถทำได้ง่ายๆ โดยการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคัดเลือกและกำหนดแนวปฏิบัติร่วมกัน ทรัพยากรที่มีอยู่เดิมไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ดำเนินการคัดเลือกแล้วแปลงสภาพให้อยู่ในรูปสื่อดิจิทัลที่เหมาะสม กำหนดสัญญาอนุญาตแบบเปิด ลงรายการแล้วนำเข้าสู่คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด ทั้งนี้ทรัพยากรบางรายการ อาจจะอยู่ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ตัวเล่ม ก็สามารถดำเนินการได้โดยใช้วิธีการลงรายการบรรณานุกรมในคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด ทรัพยากรใหม่ ให้กำหนดกระบวนการว่าจ้างเพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม โดยระบุให้ผู้รับว่าจ้างจัดส่งทรัพยากรดังกล่าวในรูปแบบแฟ้มดิจิทัล เช่น แฟ้มภาพ แฟ้มแผนภาพ แฟ้มผังภาพ พร้อมกับทรัพยากรที่จัดจ้าง โดยทรัพยากรทั้งหมดต้องไม่มีประเด็นทางทรัพย์สินทางปัญญา จากจึงนำแฟ้มดิจิทัลดังกล่าวมากำหนดสัญญาอนุญาต และลงรายการบรรณานุกรมเพื่อจัดเก็บในคลังทรัพยากรแบบเปิดต่อไป Number of View :396

Share
Posted in e-Learning, Education, Educational Material | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

โครงการบรรณานุกรมรามเกียรติ์ และ Ramayana

โครงการบรรณานุกรมรามเกียรติ์ และ Ramayana เป็นโครงการที่ STKS สนับสนุนแนวความคิดของ ผศ. สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร และสถาบันคึกฤทธิ์ เพื่อดำเนินการจัดหาและรวบรวมหนังสือและเอกสารวิชาการ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวกับรามเกียรติ์ ฉบับและสำนวนต่าง ๆ เช่น ฉบับท้องถิ่น ฉบับของประเทศเพื่อนบ้าน บทพากย์หนังใหญ่ บทการแสดงโขนและละครใน(เฉพาะครั้งที่แสดง) ตลอดจนเอกสารจากการประชุมรามายณะนานาชาติ และสื่อดิจิตอล เช่นแผ่น CD บันทึกการแสดง DVD ภาพยนตร์เรื่องรามเกียรติ์และภาพยนตร์การ์ตูน / อนิเมชัน นำมาจัดเป็นชั้นหนังสือเฉพาะเรื่อง รามเกียรติ์ และ รามายณะ ในห้องสมุดสถาบันคึกฤทธิ์ พร้อมทั้งรวบรวมรายชื่อหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ เกี่ยวกับรามเกียรติ์และรามายณะที่มีตัวเล่มอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จัดทำเป็นรายการทรัพยากรของห้องสมุดเพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเรื่องรามเกียรติ์และรามายณะสำหรับผู้สนใจทั่วไป Number of View :494

Share
Posted in Digital Collection, แหล่งเรียนรู้ | Tagged , , , , , , | Leave a comment

APA Citation Style

ปัญหาหนึ่งของการทำอ้างอิงและบรรณานุกรมท้ายเล่มก็คือ รูปแบบที่ถูกต้อง เอาเป็นว่าจำเว็บนี้ไว้เลยดีกว่า https://owl.english.purdue.edu/owl/section/2/10/ ตัวช่วยชั้นเยี่ยม Number of View :565

Share
Posted in Education, Library, Reference Manager | Tagged , , , , , | Leave a comment

หอสมุดแห่งชาติ

หอสมุดแห่งชาติของประเทศไทย เป็นหน่วยงานระดับสำนักสังกัดกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มีภาระหน้าที่ ดำเนินการ จัดหา รวบรวม แลสำนักหอสมุดแห่งชาติะสงวนรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของชาติ ในรูปของหนังสือตัวเขียน หนังสือตัวพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ดำเนินงานด้านเทคนิควิชาการบรรณารักษ์ศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์และเทคโนโลยีสารนิเทศ ตามหลักมาตรฐานสากล ตลอดจนให้การฝึกอบรมแก่บุคลากรของหน่วยงานและสถาบัน การศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้บริการการอ่าน ศึกษาค้นคว้าและวิจัยแก่ประชาชน เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นศูนย์ประสานงานระบบสารนิเทศทางวิชาการแห่งชาติ เป็นศูนย์ข้อมูลวารสารระหว่างชาติแห่งประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศูนย์กำหนดเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) ศูนย์กำหนดเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) ศูนย์กำหนดรายละเอียดทางบรรณานุกรมของหนังสือที่จัดพิมพ์ในประเทศ (CIP) และเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนและ ยืมสิ่งพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ เป็นคลังสิ่งพิมพ์ของชาติ และศูนย์รวมสิ่งพิมพ์ขององค์การสหประชาชาติ … Continue reading

Share
Posted in Library, แหล่งเรียนรู้ | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ULibM ระบบห้องสมุดอัตโนมัติโดยคนไทยเพื่อคนไทย

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติโดยคนไทยเพื่อคนไทยที่น่าสนใจระบบหนึ่ง ก็คงหนีไม่พ้น ULibM หรือ Union Library Management ที่พัฒนาโดยอาจารย์สมพงษ์ เจริญศิริ และทีมจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม Number of View :1086

Share
Posted in Library | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
1 2 3 5