Tag Archives: บรรณานุกรม

หอสมุดแห่งชาติ

หอสมุดแห่งชาติของประเทศไทย เป็นหน่วยงานระดับสำนักสังกัดกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มีภาระหน้าที่ ดำเนินการ จัดหา รวบรวม แลสำนักหอสมุดแห่งชาติะสงวนรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของชาติ ในรูปของหนังสือตัวเขียน หนังสือตัวพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ดำเนินงานด้านเทคนิควิชาการบรรณารักษ์ศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์และเทคโนโลยีสารนิเทศ ตามหลักมาตรฐานสากล ตลอดจนให้การฝึกอบรมแก่บุคลากรของหน่วยงานและสถาบัน การศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้บริการการอ่าน ศึกษาค้นคว้าและวิจัยแก่ประชาชน เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นศูนย์ประสานงานระบบสารนิเทศทางวิชาการแห่งชาติ เป็นศูนย์ข้อมูลวารสารระหว่างชาติแห่งประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศูนย์กำหนดเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) ศูนย์กำหนดเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) ศูนย์กำหนดรายละเอียดทางบรรณานุกรมของหนังสือที่จัดพิมพ์ในประเทศ (CIP) และเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนและ ยืมสิ่งพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ เป็นคลังสิ่งพิมพ์ของชาติ และศูนย์รวมสิ่งพิมพ์ขององค์การสหประชาชาติ … Continue reading

Posted in Library, แหล่งเรียนรู้ | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ULibM ระบบห้องสมุดอัตโนมัติโดยคนไทยเพื่อคนไทย

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติโดยคนไทยเพื่อคนไทยที่น่าสนใจระบบหนึ่ง ก็คงหนีไม่พ้น ULibM หรือ Union Library Management ที่พัฒนาโดยอาจารย์สมพงษ์ เจริญศิริ และทีมจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม Number of View :261

Posted in Library | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

บรรณานุกรมรามเกียรติ์

STKS สนับสนุนงานของท่านอาจารย์สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร นักวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรม และอดีตผู้อำนวยการศูนย์มนุษยวิทยาฯ ในการพัฒนาฐานข้อมูลบรรณานุกรมรามเกียรติ์ เพื่อบริการสืบค้นทรัพยากรรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับวรรณคดีอมตะดังอย่าง รามเกียรติ์ โดยเข้าถึงได้ที่ http://technology.in.th/ramkian/ Number of View :235

Posted in Digital Collection | Tagged , , , | Leave a comment

Subject Headings ในมิติผู้ใช้

สืบเนื่องจากการเข้าใช้งาน OPAC ของหลายห้องสมุดมีประเด็นคาใจ 1 เรื่องคือ ส่วนแสดงผลหัวเรื่อง หรือ Subject Heading เพราะหลายระบบบริการลิงก์ให้คลิกเพื่อกรองข้อมูลจากหัวเรื่องนี้ ดังนี้ จากภาพหัวเรื่องหลัก คือ วิทยาศาสตร์ และหัวเรื่องรอง คือ การศึกษาและการสอน ทั้งนี้การเข้าใช้งานที่ถูกต้องเพื่อการกรองข้อมูล หากผู้ใช้คลิกที่คำว่าวิทยาศาสตร์ ก็ควรจะเป็นการกรองด้วย “วิทยาศาสตร์” เพียงคำเดียว และหากคลิกที่คำว่าการศึกษาและการสอน ก็ควรเป็นการกรองด้วย “การศึกษาและการสอน” เพียงคำเดียวเช่นกัน (หรือจะเป็นการกรอง “วิทยาศาสตร์” AND “การศึกษาและการสอน”) แต่จากที่ใช้งานของหลายสถาบัน พบว่าหัวเรื่องดังภาพ ระบบจะถือว่าเป็นคำๆ เดียว ส่งผลให้การกรองเกิดความผิดพลาดตามหลักการ Number of View :327

Posted in Library | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

การเตรียมไฟล์ PDF ที่เป็นมิตรกับ Google Scholar

จากบทความ การเตรียมไฟล์ PDF ที่เป็นมิตรกับ Search Engine ขอส่งต่อมายังการเตรียมไฟล์ PDF ที่เป็นมิตรกับ Google Scholar บ้างนะครับ โดยเฉพาะเอกสาร PDF ที่เป็นบทความวิจัย บทความวิชาการ อันจะมีผลต่อค่า Webometric ของสถาบันการศึกษาหลายสถาบันด้วยครับ ประเด็นปัญหาที่พบเกี่ยวกับเอกสาร PDF ก็คือ การนำเอกสาร PDF ใส่ในเครื่องแม่ข่ายเว็บแล้วทำลิงก์มายังเอกสาร PDF ตรง ซึ่งจะมีผลให้ Google Scholar ไม่สามารถประเมินมูลค่าของเอกสาร PDF ดังกล่าวได้เต็มประสิทธิภาพ วิธีการที่ควรทำคือ ควรสร้างหน้าเอกสารเว็บ (HTML) คู่กับไฟล์ PDF ทุกครั้ง โดย 1 … Continue reading

Posted in Digital Collection, Digital Media, Google, Library, Searching | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ผลงานวิชาการจาก Scopus ในรายงานประจำปี

ได้รับโจทย์ให้หาวิธีนำข้อมูลผลงานวิชาการประจำปี 2013 จาก Scopus มาจัดแต่งเพื่อประกอบการทำรายงานประจำปีของหน่วยงาน ดังตัวอย่าง วิธีการก็ไม่ยุ่งยากเลยครับ เริ่มจากการค้นหาผลงานจาก Scopus เนื่องจากเป็นภาพรวมผลงานระดับองค์กร จึงสามารถใช้ Affiliation Search ได้ ดังนี้ Number of View :480

Posted in Online Database | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

เครื่องมือช่วยสืบค้นผลงานวิชาการของ UK

กระแสการพัฒนา IR – Institutional Repository มาแรงมาก สถาบันการศึกษาต่างๆ ของสหราชอาณาจักรก็ให้ความสำคัญและพัฒนา IR อย่างต่อเนื่องเช่นกัน จนเกิดเป็นระบบคลังเอกสารสถาบันมากกว่า 100 ระบบ 100 สถาบัน จุดเด่นของ IR ก็คือ สนับสนุนระบบเก็บเกี่ยวบรรณานุกรมบนฐาน OAI-PMH อันส่งผลต่อการพัฒนากลไกช่วยสืบค้นผลงานวิชาการข้ามระบบได้สะดวก http://irs.mimas.ac.uk/projectinfo/ เป็นหนึ่งเว็บที่พัฒนาบนฐาน OAI-PMH ที่เก็บเกี่ยวบรรณานุกรมผลงานวิชาการของคลังเอกสารสถาบันทั้ง 100 กว่าสถาบันมารวม ณ จุดเดียว ทั้งนี้กระบวนการสืบค้นและผลลัพธ์มีลูกเล่นที่น่าศึกษาและนำมาประยุกต์ใช้ได้ดี ลองกันดูนะครับ Number of View :232

Posted in Digital Collection, Institutional Repository | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

เหตุผลที่เลือกใช้ Drupal พัฒนาคลังเอกสารดิจิทัล

มีคำถามว่า เหตุใดจึงเลือกใช้ Drupal พัฒนาคลังเอกสารดิจิทัล … เป็นซอฟต์แวร์ในกลุ่มโอเพนซอร์ส ให้ดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรี  ทำงานบนฐาน PHP และ MySQL ทำให้สะดวกในการปรับแต่งแก้ไขโปรแกรม มีโมดูลที่ตรงกับความต้องการ คือ Bibiliography Module โดยที่โมดูลนี้มีลูกเล่นที่น่าสนใจหลากหลายประการ รองรับการทำคลังเอกสารทั้งแบบเปิด และแบบเปิดบนฐาน OAI-PMH Number of View :778

Posted in Digital Collection, Drupal, Institutional Repository | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

แนวทางการพัฒนา OA

รูปแบบการทำ OA มีรูปแบบใหญ่ 2 รูปแบบคือ ทำคลังเอกสารแบบ OA หรือที่มักเรียกว่า IR – Institutional Repository คลังปัญญาสถาบัน จัดเป็น Green OA ทำวารสาร OA จัดเป็น Gold OA รูปแบบการให้บริการ OA ของห้องสมุด สามารถแบ่งได้เป็น ห้องสมุด เป็นผู้ให้บริการการคลังเอกสาร OA โดยการรวบรวมเอกสารผลงานที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้ มาลงรายการและนำเข้าคลังปัญญาสถาบันเอง เป็น Green OA นั่นเอง ห้องสมุด ทำหน้าเป็นที่ harvester โดยทำระบบขึ้นมาเรียกว่า OAI Harvester แล้วเก็บเกี่ยวบรรณานุกรมจากคลังเอกสาร OA … Continue reading

Posted in Digital Collection, Institutional Repository, Open Access | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

ฐานข้อมูลสำคัญฐานหนึ่งของประเทศไทยที่ได้รับการกล่าวถึง และใช้งานมาเป็นระยะเวลายาวนาน ก็คือ วิทยานิพนธ์ไทย หรือที่เรียกกันติดปากว่า Thai Thesis อันเป็นฐานข้อมูลที่เกิดจากการริเริ่มของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศาสตราจารย์ ดร. ถาวร วัชรภัย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อแสดงความปราถนาที่จะให้ประเทศไทยมีแหล่งสารสนเทศวิทยานิพนธ์ สำหรับสืบค้นได้จากแหล่งเดียวกัน เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยของทุกสถาบันใช้สารสนเทศในการบริหารงานและศึกษาสถานภาพของการทำวิทยานิพนธ์ไทย ตรวจสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ซึ่งอาจจะซ้ำซ้อนจะส่งผลในด้านลบ คือ อันทำให้ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ไม่มีหัวข้อใหม่และไม่ทันสมัยเท่าที่ควร ศูนย์บริสารสนเทศทางเทคโนโลยี หรือ TIAC เห็นความสำคัญกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ดังกล่าว จึงได้ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยได้รับความร่วมมือจากบัณฑิตวิทยาลัยและห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 15 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.เกษตรศาสตร์, ม.ขอนแก่น, ม.เชียงใหม่, ม.ธรรมศาสตร์, ม.มหิดล, ม.แม่โจ้, ม.ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ม.ศิลปากร, … Continue reading

Posted in Digital Collection, Education | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment